Đã xóa bộ sưu tập

Yếu tố kích hoạt Đã xóa bộ sưu tập bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa bộ sưu tập khỏi trang quản trị Shopify. Quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã xóa bộ sưu tập áp dụng cho cả bộ sưu tập thủ công lẫn tự động.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã xóa bộ sưu tập.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi bộ sưu tập bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi bộ sưu tập bị xóa.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã xóa bộ sưu tập

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy xóa một bộ sưu tập.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã xóa bộ sưu tập cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql bộ sưu tập.

Các đối tượng đã xóa không có trong API. ID bộ sưu tập là thông tin duy nhất bạn xem được khi bộ sưu tập bị xóa. Bạn sẽ không xem được các thông tin khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí