Mẫu mã sản phẩm đã về thêm

Yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm bắt đầu quy trình làm việc khi hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm tăng từ 0 hoặc nhỏ hơn lên 1 hoặc lớn hơn. Thay đổi hàng trong kho có thể đến từ đơn hàng, thay đổi thủ công đối với hàng trong kho hoặc do một ứng dụng thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm.
Dữ liệu Mô tả
productVariant Mẫu mã sản phẩm có số lượng hàng tồn kho thay đổi.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thay đổi hàng trong kho của một mẫu mã từ 0 thành 1 hoặc lớn hơn.

Ví dụ

Thư viện mẫu Flow có ví dụ về các trường hợp sử dụng yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm. Những ví dụ này cho biết cách sử dụng hàng trong kho của sản phẩm, mẫu mã và theo từng địa điểm.

Thao tác

Mọi thao tác yêu cầu mẫu mã hoặc sản phẩm đều có thể được dùng cùng yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm. Những thao tác này bao gồm:

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Mẫu mã sản phẩm đã về thêm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng Product Variant Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí