Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm xóa trường thông tin bổ sung khỏi mẫu mã sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm có các trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Các trường này, hay ID sản phẩmID mẫu mã sản phẩm, xác định sản phẩm và mẫu mã sản phẩm có trường thông tin bổ sung cần xóa. ID sản phẩm và ID mẫu mã sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm khi hàng trong kho của mẫu mã đó dưới 10

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm bị xóa khi hàng trong kho của mẫu mã đó dưới 10.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí