Bỏ tạm dừng thực hiện

Thao tác Bỏ tạm dừng thực hiện sẽ thay đổi trạng thái của đơn hàng thực hiện từ on hold thành open.

Trường

Thao tác Bỏ tạm dừng thực hiện không bao gồm trường nào nhưng yêu cầu có ID đơn hàng thực hiện trong quy trình làm việc để tiếp tục quá trình thực hiện bị tạm dừng.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Bỏ tạm dừng thực hiện đơn hàng trong quy trình làm việc cung cấp đơn hàng thực hiện. Khi có đơn hàng được tạo, đơn hàng này thường không có đơn hàng thực hiện. Một quy trình sẽ chạy để chỉ định các mục hàng trong đơn hàng cho một địa điểm, tạo đơn hàng thực hiện.

Yếu tố kích hoạt Đơn hàng sẵn sàng để thực hiện sẽ chạy đối với mỗi đơn hàng thực hiện được tạo cho đơn hàng nên thường được sử dụng với thao tác này.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập đơn hàng thực hiện trên bất kỳ yếu tố kích hoạt nào có đơn hàng, sau khi đã thêm đơn hàng thực hiện. Với thao tác Cho từng, bạn có thể tạo vòng lặp qua các danh sách này và thực hiện thao tác đối với từng mục. Ví dụ: Bạn có thể lặp lại qua các đơn hàng thực hiện và hủy bỏ một số hoặc tất cả các lệnh tạm dừng. Để thực hiện việc này, bạn cần thêm một khoảng trễ khoảng năm phút sau một yếu tố kích hoạt dựa trên đơn hàng để đảm bảo đơn hàng thực hiện được tạo và có sẵn.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi fulfillmentOrderOpen.

Để biết thêm chi tiết về đơn hàng thực hiện, xem lại ngữ cảnh về đối tượng FulfillmentOrder.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí