Nhận dữ liệu đơn hàng nháp

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu đơn hàng nháp, bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp để truy xuất thông tin đơn hàng nháp từ cửa hàng. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc bắt đầu tại thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải là kết quả của một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Sắp xếp dữ liệu theo Bắt buộc. Các thông số để truy vấn tìm kiếm trả về dữ liệu đã được sắp xếp.
Số lượng đơn hàng nháp tối đa Bắt buộc. Số lượng đơn hàng nháp tối đa mà truy vấn tìm kiếm bạn chọn có thể trả về.
Chọn truy vấn để lọc dữ liệu Bắt buộc. Truy vấn tìm kiếm nhận dữ liệu sẽ được sử dụng trong quy trình làm việc. Chọn Nâng cao để tạo truy vấn đơn hàng nháp riêng bằng cú pháp tìm kiếm API của Shopify.
Chỉnh sửa truy vấn Truy vấn tìm kiếm được dùng để chọn đơn hàng nháp. Bạn có thể chỉnh sửa truy vấn này để tùy chỉnh kết quả.

Dữ liệu trả về

Thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ trích xuất dữ liệu từ cửa hàng của bạn dựa trên truy vấn và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Nhận dữ liệu đơn hàng nháp trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Nhận dữ liệu đơn hàng nháp trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng getDraftOrderData.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lặp lại mỗi tuần một lần, kiểm tra đơn hàng nháp đã tạo từ tuần trước và gửi email để đánh giá đơn hàng nháp nếu tổng giá của đơn hàng nháp lớn hơn hoặc bằng 500 USD.

Trong quy trình làm việc mẫu này, quy trình làm việc được lên lịch để chạy vào 9:00 sáng Chủ nhật hàng tuần. Thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp được dùng để thu thập dữ liệu về đơn hàng nháp được tạo từ tuần trước. Nếu tổng số tiền của đơn hàng nháp bằng hoặc lớn hơn 500 USD, hệ thống sẽ gửi email nội bộ để đánh giá đơn hàng nháp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí