Hämta orderutkast

I arbetsflöden som använder data från orderutkast kan du använda åtgärden Hämta data från orderutkast för att hämta information om orderutkast från din butik.

Konfiguration

Fält

Åtgärden Hämta orderutkastdata innehåller följande fält som används för att skapa frågan:

Fält som används i åtgärderna Hämta data.
Fält Beskrivning
Sortera data efter Krävs. De parametrar som datan som returneras av sökfrågan sorteras efter.
Maximalt antal resultat Krävs. Maximalt antal resultat som kan returneras av den sökfråga du väljer. Du kan returnera upp till 100 åt gången.
Fråga Krävs. Välj bland vanliga frågor eller välj Avancerat för att skapa din egen.

Frågesträng

Detta är en exempelfråga för inhämtning av orderutkast som uppdaterats under den senaste dagen:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

Variabeln updated_at är ett filter som finns tillgängligt i Orderutkastfrågan och kan användas flera gånger eller kombineras med andra variabler. Liquid-variabeln scheduledAt är tillgänglig i arbetsflöden som använt Utlösaren Schemalagd tid. Liquid-taggen date_minus är en speciell Flow-tagg som gör det möjligt för dig att dra ifrån tid från ett datum.

När du efterfrågar data är det användbart att ha kännedom om:

  • Lista över tillgängliga orderfilter - Frågor måste följa en viss syntax
  • Frågeältnamn för för alla frågor finns i utvecklardokumenten för QueryRoot-objekt.
  • Fältvärden för fråga dokumenteras inte alltid. I vissa fall kan värdena hittas genom att titta på API-dokument. Alternativt kan du ofta hitta fältvärdena i URL:er i Shopify-admin när du filtrerar. Om du till exempel vill hitta några orderfrågevärden filtrerar du ordersidan i Shopify-admin och markerar sedan URL:en.
  • Du kan köra eller testa en fråga i din butik genom att använda Shopify GraphiQL-appen.
  • Tänk på vad som händer om din fråga misslyckas. Ofta kommer API:n att returnera alla resultat (istället för inga).

Returnerade data

Alla åtgärder för att Hämta data returnerar en lista över allt från 0 och 100 resurser. Beroende på användningsfall kanske du vill använda dessa data på olika sätt:

  • Om du behöver hantera varje listobjekt individuellt, till exempel för att lägga till en tagg för varje, kan du använda åtgärden För varje.
  • Om du behöver aggregera data, till exempel räkna hur många resultat som returnerades, kan du använda åtgärderna Antal eller Summa.
  • Om du behöver mata ut listan, till exempel skicka ett e-postmeddelande med alla artiklar, kan du använda returnerade data direkt i efterföljande åtgärder.

Om du vill få åtkomst till returnerade data i steg som följer denna åtgärd så använder du variabeln med namnet Hämta orderutkastdata, vilken är en lista över orderutkast. Du kan använda denna variabel i både villkor och åtgärder. Du kan till exempel skicka listan över orderutkast i åtgärden Skicka intern e-post så här:

{% for single_order in GetDraftOrderData %}
- {{ single_order.name }}
{% endfor %}

Utlösare

Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som upprepas en gång i veckan, kontrollerar orderutkast som skapats under den senaste veckan och skickar ett e-postmeddelande för att granska orderutkastet om det totala priset för orderutkasten uppgår till 500 USD eller mer.

I det här exempelarbetsflödet är ett arbetsflöde schemalagt att köras varje söndag kl. 09:00.Åtgärden Hämta orderutkast används för att samla in data för orderutkast som skapats under den senaste veckan.Om det totala beloppet för ett orderutkast är lika med eller större än 500 USD skickas ett internt e-postmeddelande för att granska orderutkasten.

API-referens

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis