Hämta orderutkast

I arbetsflöden som använder data från orderutkast kan du använda åtgärden Hämta data från orderutkast för att hämta information om orderutkast från din butik. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Fält

Åtgärden för att Hämta data från orderutkast innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Hämta data från orderutkast.
Fält Beskrivning
Sortera data efter Krävs. De parametrar som datan som returneras av sökfrågan sorteras efter.
Maximalt antal orderutkast Krävs. Maximalt antal orderutkast som kan returneras av den sökfråga du väljer.
Välj en fråga för att filtrera data Krävs. Sökfrågan som erhåller de data som ska användas i arbetsflödet. Välj Avancerat för att skapa en egen orderutkastfråga genom att använda söksyntax i Shopifys API.
Redigera fråga Sökfrågan som används för att välja orderutkast. Den här frågan kan redigeras för att anpassa resultaten.

Returnerade data

Åtgärden Hämta orderutkastdata vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till en åtgärd för att Hämta orderutkastdata i ett arbetsflöde, har de steg som följer den här åtgärden en variabel för Hämta orderutkastdata tillgänglig i variabelväljaren. Välj Hämta orderutkastdata i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga i följande villkor eller åtgärder. Använd objektet getDraftOrderData för anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden Hämta orderutkast kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som upprepas en gång i veckan, kontrollerar orderutkast som skapats under den senaste veckan och skickar ett e-postmeddelande för att granska orderutkastet om det totala priset för orderutkasten uppgår till 500 USD eller mer.

I det här exempelarbetsflödet är ett arbetsflöde schemalagt att köras varje söndag kl. 09:00.Åtgärden Hämta orderutkast används för att samla in data för orderutkast som skapats under den senaste veckan.Om det totala beloppet för ett orderutkast är lika med eller större än 500 USD skickas ett internt e-postmeddelande för att granska orderutkasten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis