Hämta orderdata

I arbetsflöden som använder orderdata kan du använda åtgärden Hämta orderdata för att hämta orderinformation från din butik. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Fält

Åtgärden för att Hämta orderdata innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Hämta orderdata.
Fält Beskrivning
Sortera data efter Krävs. De parametrar som datan som returneras av sökfrågan sorteras efter.
Maximalt antal ordrar Krävs. Maximalt antal ordrar som kan returneras av den sökfråga du väljer.
Välj en fråga för att filtrera data Krävs. Sökfrågan som erhåller de data som ska användas i arbetsflödet. Välj Avancerat för att skapa en egen orderfråga genom att använda söksyntax i Shopifys API.
Redigera fråga Sökfrågan som används för att välja order. Den här frågan kan redigeras för att anpassa resultaten.

Returnerade data

Åtgärden Hämta orderdata vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Hämta orderdata i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Hämta orderdata-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Hämta orderdata i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga. Använd objektet getOrderDataför anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden Hämta orderdata kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som upprepas en gång i veckan, kontrollerar ordrar som skapats under den senaste veckan och lägger till kundtaggar för de kunder som lagt ordrar som gör att deras sammanlagda spenderade belopp överstiger 100 USD.

I det här exempelarbetsflödet är ett arbetsflöde schemalagt att köras varje söndag kl. 09:00. Åtgärden Hämta orderdata används för att samla in data för ordrar som skapats under den senaste veckan. Om kunderna som är kopplade till beställningarna har ett sammanlagt spenderat belopp som överstiger 100 USD, tillämpas taggen Gold på kunden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis