Gửi lời nhắc thanh toán

Thao tác Gửi lời nhắc thanh toán sẽ gửi lời nhắc thanh toán cho lịch thanh toán đã kích hoạt quy trình làm việc bằng bước Lịch thanh toán đã đến hạn.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Gửi lời nhắc thanh toán có một trường ẩn được thêm vào bằng yếu tố kích hoạt. Trường ID PaymentSchedule xác định lịch thanh toán để gửi lời nhắc thanh toán. ID Lịch thanh toán được đặt theo mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi lời nhắc thanh toán trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi lời nhắc thanh toán khi lịch thanh toán đến hạn. Quá trình đọc bắt đầu khi đến hạn thanh toán, chờ 20 giây, thực hiện gửi lời nhắc thanh toán

Trong quy trình làm việc ví dụ này, lời nhắc thanh toán cho lịch thanh toán đến hạn sẽ được gửi đi.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại gửi lời nhắc thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí