Cập nhật địa chỉ giao hàng có thể chỉnh sửa cho địa điểm công ty

Thao tác Cập nhật địa chỉ giao hàng có thể chỉnh sửa cho địa điểm công ty cho phép hoặc không cho phép sửa đổi địa chỉ giao hàng cho địa điểm công ty khi thanh toán.

Trường

Thao tác Cập nhật địa chỉ giao hàng có thể chỉnh sửa cho địa điểm công ty chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Cập nhật địa chỉ giao hàng có thể chỉnh sửa cho địa điểm công ty.
Trường Mô tả
Cho phép vận chuyển đến bất kỳ địa chỉ nào của địa điểm của công ty Khi kích hoạt, bạn có thể sửa đổi địa chỉ giao hàng của một địa điểm công ty khi thanh toán.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Cập nhật địa chỉ giao hàng có thể chỉnh sửa cho địa điểm công ty cùng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ cập nhật địa chỉ giao hàng có thể chỉnh sửa cho địa điểm của công ty khi tạo địa điểm công ty

Trong quy trình làm việc ví dụ này, khả năng sửa đổi địa chỉ giao hàng cho địa điểm công ty khi thanh toán được cập nhật khi tạo địa điểm công ty.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi companyLocationUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí