Nhận dữ liệu đơn hàng thực hiện

Bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng thực hiện để truy xuất thông tin đơn hàng thực hiện từ cửa hàng.

Cấu hình

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng thực hiện chứa các trường sau, được dùng để xây dựng truy vấn:

Các trường được dùng trong thao tác Nhận dữ liệu.
Trường Mô tả
Sắp xếp dữ liệu theo Bắt buộc. Các thông số để truy vấn tìm kiếm trả về dữ liệu đã được sắp xếp.
Số lượng kết quả tối đa Bắt buộc. Số lượng kết quả tối đa có thể trả về bằng truy vấn tìm kiếm bạn chọn. Bạn có thể trả về tối đa 100 kết quả mỗi lần.
Truy vấn Bắt buộc. Chọn trong số các truy vấn thông thường hoặc chọn Nâng cao để tự tạo truy vấn.

Chuỗi truy vấn

Đây là truy vấn ví dụ để nhận đơn hàng thực hiện đang bị tạm dừng:

status:ON_HOLD

Biến status là bộ lọc có trong truy vấn Đơn hàng thực hiện và có thể được dùng nhiều lần hoặc kết hợp với các biến khác.

Khi truy vấn dữ liệu, bạn cần biết:

  • [Danh sách bộ lọc đơn hàng thực hiện có sẵn - Truy vấn phải tuân theo cú pháp nhất định
  • Có thể tìm thấy tên trường truy vấn của mọi truy vấn trong tài liệu dành cho nhà phát triển đối với đối tượng QueryRoot.
  • Giá trị trường truy vấn không phải lúc nào cũng được ghi lại. Trong một số trường hợp, bạn có thể tìm thấy các giá trị này bằng cách xem tài liệu API. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên bắt gặp giá trị trường trong URL trên Trang quản trị khi lọc. Ví dụ: Để tìm một số giá trị truy vấn Đơn hàng, hãy lọc trang Đơn hàng trên Trang quản trị rồi kiểm tra URL.
  • Bạn có thể chạy hoặc kiểm tra truy vấn trong cửa hàng bằng ứng dụng Shopify GraphiQL.
  • Hãy lưu ý những điều sẽ xảy ra nếu truy vấn không thành công. API thường sẽ trả về tất cả kết quả (thay vì không có). ](https://shopify.dev/docs/api/admin-graphql/latest/objects/QueryRoot#connection-queryroot-fulfillmentorders)

Dữ liệu trả về

Tất cả thao tác Nhận dữ liệu đều trả về danh sách từ 0 và 100 tài nguyên. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, bạn có thể sử dụng dữ liệu này theo nhiều cách:

  • Nếu cần xử lý riêng từng mục trong danh sách, ví dụ như thêm thẻ cho từng mục, bạn có thể sử dụng thao tác Cho từng.
  • Nếu cần tổng hợp dữ liệu, ví dụ như tính số lượng kết quả đã trả về, bạn có thể sử dụng thao tác Đếm hoặc Tính tổng.
  • Nếu bạn cần xuất danh sách, ví dụ như gửi email có tất cả các mục, thì bạn có thể sử dụng dữ liệu trả về trực tiếp trong các thao tác tiếp theo.

Để truy cập vào dữ liệu trả về trong các bước sau thao tác này, hãy sử dụng biến có tên Nhận dữ liệu đơn hàng thực hiện. Đây là danh sách các đơn hàng thực hiện. Bạn có thể sử dụng biến này trong cả điều kiện và thao tác. Ví dụ: Bạn có thể gửi danh sách các đơn hàng thực hiện bằng thao tác Gửi email nội bộ như sau:

{% for fulfillment_order in GetFulfillmentOrderData %}
- Order: {{ fulfillment_order.order.name }} Location: {{ fulfillment_order.assignedLocation.name }}
{% endfor %}

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc sẽ bắt đầu vào thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải bắt đầu do một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lặp lại một lần mỗi ngày, kiểm tra các đơn hàng thực hiện bị tạm dừng và gửi tóm tắt qua email

Trong quy trình làm việc ví dụ này, quy trình làm việc được lên lịch chạy hằng ngày vào 4:34 tối. Thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng thực hiện được dùng để thu thập dữ liệu cho đơn hàng bị tạm dừng. Danh sách đơn hàng bị tạm dừng được gửi qua email đến những người làm việc cho cửa hàng của bạn.

Tham chiếu API

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí