Xóa trường thông tin bổ sung cho công ty

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cho công ty sẽ xóa trường thông tin bổ sung khỏi công ty kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cho công ty bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cho công ty.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cho công ty có một trường ẩn được thêm vào bằng yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID công ty, xác định công ty cần xóa trường thông tin bổ sung. ID công ty được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cho công ty trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ xóa trường thông tin bổ sung công ty khi đáp ứng một điều kiện cụ thể

Trong quy trình làm việc ví dụ này, trường thông tin bổ sung công ty custom.certification sẽ bị xóa khi khách hàng chính có địa chỉ email là test@example.com.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí