Xóa sản phẩm

Thao tác Xóa sản phẩm sẽ xóa sản phẩm khỏi cửa hàng, bao gồm tất cả mẫu mã và phương tiện liên quan.

Trường

Thao tác Xóa sản phẩm không yêu cầu trường bổ sung nào.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường ID sản phẩm xác định sản phẩm cần xóa. ID sản phẩm được thiết lập từ yếu tố kích hoạt và không thể thay đổi.

Do đó, bạn có thể sử dụng thao tác Xóa sản phẩm trong quy trình làm việc có thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm hoặc bất kỳ yếu tố kích hoạt nào chứa sản phẩm hoặc mẫu mã, ví dụ như:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ xóa sản phẩm khi đáp ứng một điều kiện cụ thể

Trong quy trình làm việc ví dụ này, sản phẩm sẽ bị xóa khi sản phẩm có thẻ tương đương với Xóa.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, nghiên cứu thay đổi productDelete.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí