Ẩn sản phẩm

Thao tác Ẩn sản phẩm khiến sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc trở nên không khả dụng trên kênh bán hàng đã chọn.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Ẩn sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường ID sản phẩm xác định sản phẩm cần ẩn. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Ẩn sản phẩm trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc ẩn sản phẩm khi hàng trong kho bằng hoặc dưới 10

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm bị ẩn khi hàng trong kho của mặt hàng đó bằng hoặc dưới 10.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi publishableUnpublish.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí