Thêm danh mục cho địa điểm công ty

Thao tác Thêm danh mục cho địa điểm công ty thêm một danh mục được chỉ định cho địa điểm công ty sẽ kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm danh mục cho địa điểm công ty chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Thêm danh mục cho địa điểm công ty.
Trường Mô tả
Danh mục Bắt buộc. Chứa ID của danh mục cần thêm vào địa điểm công ty.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Thêm danh mục cho địa điểm công ty cùng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ thêm danh mục cho địa điểm công ty khi tạo địa điểm công ty

Trong quy trình làm việc ví dụ này, danh mục được thêm vào địa điểm công ty khi tạo địa điểm công ty.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi catalogContextUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí