Cập nhật trường thông tin bổ sung khách hàng

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung khách hàng thêm một trường thông tin bổ sung vào khách hàng, trường này sẽ kích hoạt quy trình làm việc, hoặc cập nhật một trường thông tin bổ sung hiện có trên khách hàng đó.

Trường

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung khách hàng.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.
Giá trị Bắt buộc. Giá trị này là thông tin cần lưu trữ trong trường thông tin bổ sung. Giá trị này luôn được lưu trữ dưới dạng chuỗi, bất kể trường thông tin bổ sung là loại nào.
Loại Loại dữ liệu của giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung khách hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID khách hàng, xác định khách hàng để thêm trường thông tin bổ sung. ID khách hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung khách hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm trường thông tin bổ sung khách hàng khi một khách hàng được tạo

Trong quy trình làm việc ví dụ này, trường thông tin bổ sung khách hàng được thêm vào tất cả khách hàng mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí