Cập nhật trường thông tin bổ sung bộ sưu tập

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung bộ sưu tập sẽ thêm một trường thông tin bổ sung vào bộ sưu tập, trường này sẽ kích hoạt quy trình làm việc hoặc cập nhật trường thông tin bổ sung hiện có trên bộ sưu tập đó.

Trường

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung bộ sưu tập bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung bộ sưu tập.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.
Giá trị Bắt buộc. Giá trị này là thông tin cần lưu trữ trong trường thông tin bổ sung. Giá trị này luôn được lưu trữ dưới dạng chuỗi, bất kể trường thông tin bổ sung là loại nào.
Loại Loại dữ liệu của giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung bộ sưu tập có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID bộ sưu tập, xác định bộ sưu tập cần thêm trường thông tin bổ sung vào. ID bộ sưu tập được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung bộ sưu tập trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm trường thông tin bổ sung bộ sưu tập khi một bộ sưu tập được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung bộ sưu tập được thêm vào tất cả các bộ sưu tập mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí