Gửi yêu cầu HTTP

Thao tác Gửi yêu cầu HTTP sẽ kết nối quy trình làm việc với máy chủ web hoặc URL và gửi yêu cầu HTTP.

Sau khi gửi yêu cầu HTTP, Flow sẽ chờ mã phản hồi HTTP trong tối đa 30 giây. Nếu không nhận được phản hồi sau 30 giây, Flow sẽ đóng kết nối với ứng dụng và gửi lại yêu cầu.

Trường

Thao tác Gửi yêu cầu HTTP bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi yêu cầu HTTP.
Trường Mô tả
Phương thức HTTP Phương thức gửi yêu cầu HTTP. Thao tác Gửi yêu cầu HTTP hỗ trợ các phương thức sau:

  • Nhận -Gửi yêu cầu thông tin từ máy chủ.
  • Xóa -Xóa tài nguyên khỏi máy chủ.
  • Đầu - Truy xuất đầu trang phản hồi HTTP của máy chủ.
  • Tùy chọn - Truy xuất tùy chọn và tính năng được máy chủ hỗ trợ.
  • Bản vá - Cập nhật một phần tài nguyên trên máy chủ.
  • Đặt - Cập nhật tài nguyên trên máy chủ.
  • Đăng - Tạo hoặc thay thế tài nguyên trên máy chủ.
URL URL của máy chủ nhận yêu cầu HTTP.
Đầu trang Cặp khóa và giá trị cho yêu cầu HTTP. Có thể nhập nhiều cặp khóa-giá trị.
Nội dung Nội dung được gửi đến máy chủ.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi yêu cầu HTTP trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi yêu cầu HTTP POST khi đơn hàng được thanh toán

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, yêu cầu HTTP POST được gửi đến máy chủ khi đơn hàng được thanh toán.

Mã phản hồi

Bảng sau mô tả cách Flow xử lý mã phản hồi HTTP sau khi nhận được phản hồi.

Cách Flow xử lý mã phản hồi HTTP.
Mã phản hồi HTTP Cách Flow xử lý mã phản hồi
Thành công 2XX hoặc 3XX Flow đánh dấu yêu cầu HTTP là thành công và thực hiện các thao tác tiếp theo trong quy trình làm việc.
Lỗi 429 hoặc 5XX Flow tự động thử lại thao tác trong tối đa 24 giờ cho đến khi nhận được mã phản hồi khác hoặc hết thời gian chờ.
Mã phản hồi khác Nếu ứng dụng trả về mã không có mô tả trong bảng này hoặc hết thời gian chờ khi thử lại thao tác, Flow sẽ đánh dấu yêu cầu HTTP là không thành công. Các thao tác tiếp theo trong quy trình làm việc sẽ không được thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí