Wyślij żądanie HTTP

Czynność o nazwie Wyślij żądanie HTTP polega na połączeniu Twojego workflow z serwerem WWW lub adresem URL i wysłaniu żądania HTTP.

Po wysłaniu żądania HTTP Flow oczekuje maksymalnie 30 sekund na kod odpowiedzi HTTP. Jeśli Flow nie otrzyma odpowiedzi po 30 sekundach, zamyka połączenie z aplikacją i wysyła żądanie ponownie.

Pola

Czynność Wyślij żądanie HTTP zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności żądania Wyślij HTTP.
Pole Opis
Metoda HTTP Metoda żądania HTTP do wysłania. Czynność Wyślij żądanie HTTP obsługuje następujące metody:

 • Get – Wysyła żądanie informacji z serwera.
 • Delete – Usuwa zasób z serwera.
 • Head – Pobiera nagłówki odpowiedzi HTTP serwera.
 • Options – Pobiera opcje i funkcje, które są obsługiwane przez serwer.
 • Patch – Częściowo aktualizuje zasób na serwerze.
 • Put – Aktualizuje zasób na serwerze.
 • Post – Tworzy lub zastępuje zasób na serwerze.
Adres URL Adres URL serwera, do którego wysyłane jest żądanie HTTP.
Nagłówki Parowanie klucza i wartości dla żądania HTTP. Można wprowadzić wiele par klucz-wartość.
Treść Zawartość do wysłania do serwera.

Wyzwalacze

Czynność Wyślij żądanie HTTP może być używana w każdym workflow.

Przykłady

Wywołanie API Shopify GraphQL Admin

W tym przykładzie będziesz używać Flow do edycji tytułu produktu poprzez wywołanie API productUpdate.

Zanim zaczniesz, wykonaj następujące czynności:

Następnie wykonaj poniższe kroki w aplikacji Flow:

 1. Wybierz wyzwalacz Zaktualizowano status produktu, który umożliwia przetestowanie tego workflow poprzez zmianę statusu produktu.
 2. Dodaj opcję Wyślij żądanie HTTP do swojego workflow i połącz z wyzwalaczem.
 3. Otwórz panel konfiguracji, klikając krok Wyślij żądanie HTTP.
 4. W polu Metoda HTTP wprowadź POST.
 5. W polu URL wprowadź https://admin.shopify.com/store/shopname/api/2023-01/graphql.json, zastępując domenę Twojego sklepu i żądaną wersję API.
 6. W sekcji Nagłówki wprowadź klucz X-Shopify-Access-Token i wartość YOUR_API_SECRET_KEY otrzymaną w pierwszym kroku.
 7. W sekcji Nagłówki wprowadź drugi nagłówek z kluczem Content-Type i wartością application/json.
 8. W sekcji Treść wprowadź następujące dane:

json {"query": "mutation { productUpdate(input: {id: \"{{ product.id }}\", title: \"{{product.title}}-edited\"}) { product { id } } }"}

 • Ten kod dodaje -edited na końcu tytułu
 • Spacje i nowe linie są istotne dla edytora Liquid, więc unikaj dodawania lub usuwania spacji. Ponadto, z wyjątkiem danych wyjściowych Liquid, unikaj zwijania nawiasów, np. {{ i }}, ponieważ są one zarezerwowane dla zmiennych Liquid.
 1. Skonfiguruj resztę workflow i aktywuj.
 2. Przetestuj kod, zmieniając status produktu z Wersja robocza na Aktywny lub lub odwrotnie.

Wywołanie zewnętrznego API

Przykład workflow, który wysyła żądanie HTTP POST po opłaceniu zamówienia

W tym przykładowym workflow żądanie HTTP POST jest wysyłane do serwera po opłaceniu zamówienia.

Kody odpowiedzi

W poniższej tabeli opisano sposób, w jaki platforma Flow przetwarza kod odpowiedzi HTTP po otrzymaniu odpowiedzi.

Jak Flow przetwarza kody odpowiedzi HTTP.
Kod odpowiedzi HTTP Jak Flow przetwarza kod odpowiedzi
Sukces 2XX lub 3XX Flow oznacza żądanie HTTP jako powodzenie i wykonuje kolejne czynności w workflow.
Błąd 429 lub 5XX Flow automatycznie ponownie uruchamia czynność przez 24 godziny, dopóki nie otrzyma innego kodu odpowiedzi lub upłynie czas.
Inny kod odpowiedzi Jeśli Twoja aplikacja zwróci kod, który nie jest opisany w tej tabeli lub podczas ponowiania czynności ułomi się, Flow oznacza żądanie HTTP jako nieudane. Nie są podejmowane kolejne czynności workflow.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo