Dodaj metapole zamówienia

Czynność Dodaj metapole zamówienia polega na dodaniu metapola do zamówienia, które uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tym zamówieniu.

Pola

Czynność Dodaj metapole zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj metapole zamówienia.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma zostać zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj metapole zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, do którego ma zostać dodane metapole. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj metapole zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow, który polega na dodaniu metapola zamówienia podczas tworzenia zamówienia

W tym przykładowym workflow metapole zamówienia jest dodawane do wszystkich nowo utworzonych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo