Ręczne uruchamianie procesów workflow w Shopify Flow

Procesy workflow można uruchamiać ręcznie w panelu administracyjnym Shopify w przypadku poszczególnych zamówień, wersji roboczych zamówień, klientów lub produktów. Możesz również uruchomić workflow w kilku zamówieniach, wersjach roboczych zamówień, klientach lub produktach jednocześnie za pomocą czynności zbiorczej. Uruchomienie workflow ręcznie pozwala na korzystanie z niego, nawet jeśli wystąpiło już zdarzenie uruchamiania workflow.

Informacje dotyczące ręcznego uruchamiania workflow

Przed uruchomieniem workflow w panelu administracyjnym Shopify zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

 • Nieaktywne procesy workflow nie mogą być uruchamiane ręcznie. Aby uruchomić workflow w panelu administracyjnym Shopify, musi on zostać aktywowany. Jeśli workflow, który chcesz uruchomić, jest nieaktywny, przejdź do workflow i kliknij Włącz.
 • Aplikacja Shopify Flow musi być zainstalowana w sklepie, aby można było ręcznie uruchamiać procesy workflow.
 • Aby uruchomić workflow dla zamówienia, wersji roboczej zamówienia, klienta lub produktu, workflow musi mieć pasujący wyzwalacz:

  • Aby można było ręcznie uruchomić workflow dla zamówienia, workflow musi używać wyzwalacza Zamówienie utworzone, Zamówienie usunięte lub Zamówienie opłacone.
  • Aby można było ręcznie uruchomić workflow dla wersji roboczej zamówienia, workflow musi używać wyzwalacza Utworzono wersję roboczą zamówienia lub Usunięto wersję roboczą zamówienia.
  • Aby można było ręcznie uruchomić workflow dla klienta, workflow musi używać wyzwalacza Utworzono klienta, Usunięto klienta, Włączono klienta lub Wyłączono klienta.
  • Aby można było ręcznie uruchomić workflow dla produktu, workflow musi używać wyzwalacza Utworzono produkt.
 • Czynność zbiorcza nie obsługuje uruchamiania we wszystkich zasobach w sklepie.

 • Domyślnie na listach zasobów wyświetla się maksymalnie 50 wyników. Możesz opcjonalnie dołączyć &limit=250 do adresu URL strony, tak aby wyświetlić maksymalnie 250 wyników, które następnie można wysłać do aplikacji Flow.

Więcej informacji na temat ręcznego uruchamiania workflow, znajdziesz w filmie o uruchamianiu Flow z panelu administracyjnego Shopify na Youtube.

Uruchom workflow w panelu administracyjnym Shopify

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Zamówienia, Wersje robocze zamówień, Produkty lub Klienci.
 2. Kliknij zamówienie, wersja robocza zamówienia, klient lub produkt, aby uruchomić workflow.
 3. Na stronie zamówienia, wersji roboczej zamówienia, klienta lub produktu kliknij Więcej czynności.
 4. Kliknij opcję Uruchom automatyzację Flow.
 5. Na otwartej nowej karcie wybierz workflow do uruchomienia.
 6. Kliknij opcję Uruchom workflow.
 7. Opcjonalnie: Kliknij Wyświetl wyniki we Flow, aby przejrzeć wyniki workflow na stronie Działanie.

Uruchom workflow za pomocą czynności zbiorczej

Workflow można uruchamiać ręcznie na maksymalnie 50 zamówieniach, wersjach roboczych zamówień, klientach lub produktach. Wszystko, na co workflow ma wpływ, musi znajdować się na tej samej stronie w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli zamówienia, wersje robocze zamówień, klienci lub produkty, na które chcesz mieć wpływ, nie znajdują się na tej samej stronie, przefiltruj wyniki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Zamówienia, Wersje robocze zamówień, Produkty lub Klienci.
 2. Wybierz zamówienia, wersje robocze zamówień, produkty lub klientów, dla których ma być uruchamiany workflow.
 3. Kliknij przycisk ....
 4. Kliknij opcję Uruchom automatyzację Flow.
 5. Na otwartej nowej karcie wybierz workflow do uruchomienia.
 6. Kliknij opcję Uruchom workflow.
 7. Opcjonalnie: Kliknij Wyświetl wyniki we Flow, aby przejrzeć wyniki workflow na stronie Działanie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo