Nhận dữ liệu khách hàng

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu khách hàng, bạn có thể dùng thao tác Nhận dữ liệu khách hàng để truy xuất thông tin khách hàng từ cửa hàng.

Cấu hình

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu khách hàng chứa các trường sau dùng để xây dựng truy vấn:

Các trường được dùng trong thao tác Nhận dữ liệu.
Trường Mô tả
Sắp xếp dữ liệu theo Bắt buộc. Các thông số để truy vấn tìm kiếm trả về dữ liệu đã được sắp xếp.
Số lượng kết quả tối đa Bắt buộc. Số lượng kết quả tối đa có thể trả về bằng truy vấn tìm kiếm bạn chọn. Bạn có thể trả về tối đa 100 kết quả mỗi lần.
Truy vấn Bắt buộc. Chọn trong số các truy vấn thông thường hoặc chọn Nâng cao để tự tạo truy vấn.

Chuỗi truy vấn

Đây là truy vấn mẫu để nhận khách hàng đã cập nhật vào ngày hôm trước:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

Biến updated_at là một bộ lọc có sẵn trong truy vấn Khách hàng và có thể sử dụng nhiều lần hoặc kết hợp với các biến khác. Biến Liquid scheduledAt có sẵn trong các quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Thẻ Liquid date_minus là thẻ Flow đặc biệt cho phép bạn trừ đi thời gian trong ngày.

Khi truy vấn dữ liệu, bạn cần biết:

  • Danh sách bộ lọc khách hàng có sẵn - Truy vấn phải tuân theo cú pháp nhất định
  • Có thể tìm thấy tên trường truy vấn của mọi truy vấn trong tài liệu dành cho nhà phát triển đối với đối tượng QueryRoot.
  • Giá trị trường truy vấn không phải lúc nào cũng được ghi lại. Trong một số trường hợp, bạn có thể tìm thấy các giá trị này bằng cách xem tài liệu API. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên bắt gặp giá trị trường trong URL trên Trang quản trị khi lọc. Ví dụ: Để tìm một số giá trị truy vấn Đơn hàng, hãy lọc trang Đơn hàng trên Trang quản trị rồi kiểm tra URL.
  • Bạn có thể chạy hoặc kiểm tra truy vấn trong cửa hàng bằng ứng dụng Shopify GraphiQL.
  • Hãy lưu ý những điều sẽ xảy ra nếu truy vấn không thành công. API thường sẽ trả về tất cả kết quả (thay vì không có).

Dữ liệu trả về

Tất cả thao tác Nhận dữ liệu đều trả về danh sách từ 0 và 100 tài nguyên. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, bạn có thể sử dụng dữ liệu này theo nhiều cách:

  • Nếu cần xử lý riêng từng mục trong danh sách, ví dụ như thêm thẻ cho từng mục, bạn có thể sử dụng thao tác Cho từng.
  • Nếu cần tổng hợp dữ liệu, ví dụ như tính số lượng kết quả đã trả về, bạn có thể sử dụng thao tác Đếm hoặc Tính tổng.
  • Nếu bạn cần xuất danh sách, ví dụ như gửi email có tất cả các mục, thì bạn có thể sử dụng dữ liệu trả về trực tiếp trong các thao tác tiếp theo.

Để truy cập vào dữ liệu được trả về trong các bước sau thao tác này, hãy sử dụng biến có tên Nhận dữ liệu khách hàng. Đây là danh sách các khách hàng. Bạn có thể sử dụng biến này trong cả điều kiện và thao tác. Ví dụ: Bạn có thể gửi danh sách các đơn hàng bằng thao tác Gửi email nội bộ như sau:

{% for single_customer in GetCustomerData %}
- {{ single_customer.name }}
{% endfor %}

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc sẽ bắt đầu vào thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải bắt đầu do một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email nội bộ nếu tài khoản khách hàng mới có thẻ Gold.

Trong quy trình làm việc mẫu này, email nội bộ được gửi nếu khách hàng mới được tạo có thẻ Gold.

Tham chiếu API

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí