Nhận dữ liệu khách hàng

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu khách hàng, bạn có thể dùng thao tác Nhận dữ liệu khách hàng để truy xuất thông tin khách hàng từ cửa hàng. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc bắt đầu tại thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải bắt đầu do một sự kiện. Do không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm.

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Nhận dữ liệu khách hàng.
Trường Mô tả
Sắp xếp dữ liệu theo Bắt buộc. Các thông số để truy vấn tìm kiếm trả về dữ liệu đã được sắp xếp.
Số lượng khách hàng tối đa Bắt buộc. Số lượng khách hàng tối đa có thể được trả về bằng truy vấn tìm kiếm mà bạn chọn.
Chọn truy vấn để lọc dữ liệu Bắt buộc. Truy vấn tìm kiếm nhận dữ liệu sẽ được sử dụng trong quy trình làm việc. Chọn Nâng cao để tạo truy vấn khách hàng riêng bằng cú pháp tìm kiếm API của Shopify.
Chỉnh sửa truy vấn Truy vấn tìm kiếm được dùng để chọn khách hàng. Bạn có thể chỉnh sửa truy vấn này để tùy chỉnh kết quả.

Dữ liệu trả về

Thao tác Nhận dữ liệu khách hàng không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ trích xuất dữ liệu từ cửa hàng của bạn dựa trên truy vấn và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Nhận dữ liệu khách hàng vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Nhận dữ liệu khách hàng trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Nhận dữ liệu khách hàng trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng getCustomerData.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu khách hàng trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email nội bộ nếu tài khoản khách hàng mới có thẻ Gold.

Trong quy trình làm việc mẫu này, email nội bộ được gửi nếu khách hàng mới được tạo có thẻ Gold.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí