Tổng

Thao tác Tính tổng sẽ cộng tổng số lượng mặt hàng trong danh sách lại và cung cấp giá trị tổng cộng, ví dụ như tổng giá của nhiều đơn hàng khác nhau.

Trường

Thao tác Tính tổng chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Tính tổng.
Trường Mô tả
Danh sách Bắt buộc. Danh sách những gì được tính tổng bằng thao tác Tính tổng.

Dữ liệu trả về

Thao tác Tính tổng không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ tính toán dữ liệu từ cửa hàng và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Tính tổng vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Tính tổng trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Tính tổng trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng Sum.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc tính tổng giá của các đơn hàng mà khách hàng đã đặt trong tuần trước và thêm thẻ khách hàng nếu tổng này lớn hơn hoặc bằng 1.000.

Trong quy trình làm việc mẫu này, tổng giá của các đơn hàng do khách hàng đặt trong tuần trước đã được tính tổng. Nếu tổng số tiền lớn hơn hoặc bằng 1.000, thẻ khách hàng sẽ được gắn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí