Trường thông tin bổ sung trong Flow

Khi xây dựng quy trình làm việc, bạn nên nhận hoặc thiết lập dữ liệu trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng trong cửa hàng.

Nhận dữ liệu trường thông tin bổ sung

Dữ liệu trường thông tin bổ sung khác với những dữ liệu khác của cửa hàng vì mỗi trường đều được tùy chỉnh cho cửa hàng của bạn và có thể là loại khác với những dữ liệu khác trong cửa hàng. Do đó, Flow cần tăng khối lượng công việc để giúp bạn dễ dàng truy cập dữ liệu này, qua đó mang đến cho bạn trải nghiệm khác so với việc chỉ chọn một trường trong môi trường như product.title.

Để truy cập dữ liệu trường thông tin bổ sung trên bất kỳ tài nguyên nào, quy trình gần như vẫn giữ nguyên:

  1. Nhấp vào Thêm biến trong một thao tác hoặc Thêm tiêu chí trong một điều kiện.
  2. Truy cập tài nguyên nơi lưu trữ trường thông tin bổ sung (chẳng hạn như sản phẩm, khách hàng, đơn hàng).
  3. Chọn metafield trong danh sách các trường. (lưu ý: không chọn metafields vì trường này sẽ cung cấp danh sách tất cả các trường thông tin bổ sung).
  4. Trong cửa sổ bật lên, chọn trường thông tin bổ sung bằng cách sử dụng không gian tên và khóa, ghi lại tên bí danh được cung cấp và nhấp vào Thêm.
  5. Sau khi thêm bí danh, bảng môi trường sẽ tải lại và chọn bí danh trường thông tin bổ sung mới. Trong trường mới đó, chọn biến bạn muốn sử dụng. Trong một số trường hợp, biến chỉ đơn giản là value. Sau khi thêm trường thông tin bổ sung vào quy trình làm việc, bạn sẽ không cần phải thêm lại trường thông tin bổ sung đó nữa. Bạn có thể dễ dàng tham chiếu trường thông tin bổ sung này trong các bước tiếp theo.

Cập nhật giá trị trường thông tin bổ sung

Flow cung cấp các thao tác để cập nhật giá trị trường thông tin bổ sung:

Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung

Flow cũng cung cấp phương thức tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung trong cửa hàng của bạn. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thêm trường thông tin bổ sung vào tài nguyên chưa có trường thông tin bổ sung.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí