Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung

Thao tác Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung sẽ tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung dựa trên thông tin đã cung cấp.

Trường

Thao tác Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung.
Trường Mô tả
Tên Bắt buộc. Tên của định nghĩa trường thông tin bổ sung.
Mô tả Mô tả định nghĩa trường thông tin bổ sung.
Không gian tên Bắt buộc. Khoảng chứa cho nhóm trường thông tin bổ sung để liên kết với định nghĩa trường thông tin bổ sung.
Khóa Bắt buộc. Mã nhận dạng duy nhất cho định nghĩa trường thông tin bổ sung trong không gian tên của mã đó.
Loại tài nguyên Bắt buộc. Loại tài nguyên đính kèm định nghĩa trường thông tin bổ sung.
Loại dữ liệu Bắt buộc. Loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung cùng với mọi yếu tố kích hoạt.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung khi đáp ứng một điều kiện cụ thể

Trong quy trình làm việc ví dụ này, định nghĩa trường thông tin bổ sung công ty có không gian tên custom và khóa industry sẽ được tạo khi tạo công ty mới và định nghĩa trường thông tin bổ sung như vậy không tồn tại.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi metafieldDefinitionCreate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí