Gửi yêu cầu thực hiện

Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện sẽ gửi yêu cầu thực hiện sản phẩm đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng đối với đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc. Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện chỉ tương thích với ứng dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba.

Nếu đơn hàng chứa sản phẩm mà dịch vụ hoàn tất đơn hàng không thể thực hiện, Flow sẽ ghi nhận những sản phẩm này là yêu cầu không thành công. Trong đơn hàng chứa cả sản phẩm có thể thực hiện bằng dịch vụ và sản phẩm không thể thực hiện bằng dịch vụ, yêu cầu sẽ được gửi đi đối với những sản phẩm có thể thực hiện.

Trường

Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi yêu cầu thực hiện.
Trường Mô tả
Thông báo Tin nhắn bổ sung được gửi kèm theo yêu cầu thực hiện.
Phương thức vận chuyển Phương thức vận chuyển cần sử dụng cho yêu cầu thực hiện.
Thông báo cho khách hàng Thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng đã được yêu cầu thực hiện.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện hoạt động đối với đơn hàng thực hiện. Thao tác này sử dụng ID đơn hàng thực hiện để xác định cần gửi yêu cầu thực hiện cho đơn hàng thực hiện nào. ID đơn hàng thực hiện được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi yêu cầu thực hiện trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Bạn cũng có thể sử dụng thao tác Gửi yêu cầu thực hiện trong bất kỳ quy trình làm việc nào lặp đi lặp lại qua các đơn hàng thực hiện bằng thao tác Cho từng vòng lặp (lặp lại).

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi yêu cầu thực hiện khi đơn hàng thực hiện được di chuyển

Trong quy trình làm việc ví dụ này, yêu cầu thực hiện sẽ được gửi đối với đơn hàng thực hiện nếu đơn hàng đã được chuyển đến địa điểm của dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Example of a workflow that submits a fulfillment request to all valid fulfillment orders when an order is created
Trong quy trình làm việc ví dụ này, yêu cầu thực hiện được gửi đối với tất cả đơn hàng thực hiện có thể được xử lý bằng dịch vụ hoàn tất đơn hàng khi tạo đơn hàng.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí