Cập nhật ghi chú về khách hàng

Thao tác Cập nhật ghi chú về khách hàng sẽ cập nhật các ghi chú trên trang khách hàng của khách hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Cập nhật ghi chú về khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật ghi chú về khách hàng.
Trường Mô tả
Ghi chú Ghi chú được áp dụng cho khách hàng.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật ghi chú về khách hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID khách hàng, xác định khách hàng cần cập nhật. ID khách hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Cập nhật ghi chú về khách hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm ghi chú cho khách hàng khi khách hàng đó đặt đơn hàng rủi ro cao

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, khách hàng đã thêm ghi chú khi đặt đơn hàng rủi ro cao.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi customerUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí