Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm xóa trường thông tin bổ sung khỏi sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID sản phẩm, xác định sản phẩm có trường thông tin bổ sung cần xóa. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm khi sản phẩm được lưu trữ

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung sản phẩm bị xóa khi trạng thái sản phẩm thay đổi từ đang xử lý thành đã lưu trữ.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí