Đã thêm mẫu mã sản phẩm

Yếu tố kích hoạt Đã thêm mẫu mã sản phẩm bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba thêm mẫu mã vào một sản phẩm hiện có.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thêm mẫu mã sản phẩm.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi mẫu mã sản phẩm được thêm

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mẫu mã sản phẩm được thêm.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã thêm mẫu mã sản phẩm

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thêm một mẫu mã vào sản phẩm hiện có.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thêm mẫu mã sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql ProductVariant.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí