Đã gửi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng thực hiện

Yếu tố kích hoạt Đã gửi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng thực hiện sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi bạn gửi yêu cầu cho dịch vụ hoàn tất đơn hàng để hủy đơn hàng thực hiện sau khi dịch vụ hoàn tất đơn hàng đã chấp nhận đơn hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã gửi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng thực hiện.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ thêm thẻ khi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng được gửi

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào đơn hàng khi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã gửi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng thực hiện

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho quá trình thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, không áp dụng cho sự kiện thực hiện thủ công. Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba để tìm hiểu cách đặt đơn hàng thử nghiệm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã gửi yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng thực hiện cho phép thực hiện các thao tác với đối tượng Order Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí