Tạo phương thức thanh toán của khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo phương thức thanh toán của khách hàng bắt đầu quy trình làm việc khi có phương thức thanh toán của khách hàng được tạo. Xem tài liệu về thanh toán để biết thêm thông tin.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo phương thức thanh toán của khách hàng.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
phương thức thanh toán của khách hàng Phương thức thanh toán của khách hàng đã tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về API Admin GraphQL Đối tượng phương thức thanh toán của khách hàng

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Tạo phương thức thanh toán của khách hàng qua cửa hàng bằng phương thức thanh toán hợp lệ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí