Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng

Yếu tố kích hoạt Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba thêm một sản phẩm mới vào trang quản trị Shopify.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm sản phẩm vào bộ sưu tập khi sản phẩm được thêm vào cửa hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được thêm vào bộ sưu tập khi được thêm vào cửa hàng.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí