Đã tạo sản phẩm

Yếu tố kích hoạt Đã tạo sản phẩm bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức hoặc ứng dụng bên thứ ba thêm sản phẩm mới trên trang quản trị Shopify hoặc qua API.

Thao tác

Yếu tố kích hoạt này cung cấp sản phẩm nên bạn có thể sử dụng bất kỳ thao tác nào yêu cầu sản phẩm, bao gồm:

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo sản phẩm

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí