Productgegevens ophalen

In workflows die productgegevens gebruiken kun je de actie Productgegevens ophalen gebruiken om productgegevens op te halen uit je winkel. Je kunt deze actie in alle workflows gebruiken, inclusief de trigger Gepland tijdstip. In een workflow die gebruikmaakt van de trigger Gepland tijdstip start de workflow op een tijdstip dat je hebt opgegeven, in plaats van als resultaat van een evenement. Omdat er geen specifiek evenement in je winkel of vanuit een app is om de workflow te starten, worden er geen gegevens automatisch toegevoegd.

Velden

De actie Productgegevens ophalen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt bij de actie Productgegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. Hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximumaantal producten Vereist. Het maximumaantal producten dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert.
Een query selecteren om gegevens te filteren Vereist. De zoekquery waarmee de gegevens die worden gebruikt in de workflow, worden opgehaald. Selecteer Geavanceerd om je eigen query voor producten aan te maken met de API-zoeksyntaxis van Shopify.
Query bewerken De zoekquery die gebruikt wordt om producten te selecteren. Deze query kan bewerkt worden om de resultaten aan te passen.

Geretourneerde gegevens

De actie Productgegevens ophalen zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel opgehaald op basis van je query en worden deze gegevens beschikbaar gemaakt voor gebruik in daaropvolgende stappen in je workflow.

Als je de actie Productgegevens ophalen aan een workflow toevoegt, is voor de stappen die op deze actie volgen de variabele Productgegevens ophalen beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens wilt gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of acties, selecteer je Productgegevens ophalen in het gedeelte Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor aangepaste variabelen het object getProductData.

Triggers

De actie Productgegevens ophalen kan in elke workflow gebruikt worden.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een e-mail verzendt met details van producten die in de afgelopen week zijn toegevoegd.

In deze voorbeeldworkflow wordt elke maandag om 09.00 uur een workflow uitgevoerd. De actie Productgegevens ophalen wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor producten die in de afgelopen week zijn aangemaakt. Er wordt een e-mail verzonden met een lijst van de productbeschrijvingen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis