Tworzenie katalogów B2B

Katalogi B2B umożliwiają dostosowanie procesu zakupowego dla firm, które są Twoimi klientami.

Po utworzeniu katalogu B2B możesz przypisać go do lokalizacji firmy, aby umożliwić klientom B2B nabywanie produktów po określonych cenach. Jeśli chcesz zastosować procentowy wzrost lub obniżenie do wszystkich cen produktów, możesz ustawić ogólną korektę. Możesz także ustawić stałe ceny, które mają zastosowanie tylko do określonych produktów lub wariantów. Katalog może zawierać zarówno ogólną wartość procentową, jak i stałe ceny. Jednakże stałe ceny produktów lub wariantów zastępują wszelkie ustawione ogólne korekty procentowe.

Przykład: sprzedajesz świece w cenie 10 USD za sztukę. Tworzysz katalog B2B i wprowadzasz -20% w polu Ogólna korekta, co powoduje obniżenie ceny świec o 20% dla firm z dostępem do katalogu. Wytworzenie jednej świecy kosztuje nieco więcej, więc ustalasz dla tego produktu stałą cenę 9 USD. Gdy klient z dostępem do katalogu odwiedza sklep, otrzymuje produkty po 8 USD, z wyjątkiem świecy, dla której wprowadzono stałą cenę. Świeca o stałej cenie nie podlega ogólnej korekcie i jest oferowana w cenie 9 USD.

Katalogi umożliwiają dostosowanie doświadczenia klienta dzięki uwzględnieniu wszystkich produktów (zarówno aktywnych, jak i produktów w wersji roboczej) lub tylko określonego podzbioru produktów.

Nie ma limitu liczby katalogów, które możesz utworzyć w swoim sklepie. Jednak każda lokalizacja firmy może mieć przypisanych maksymalnie 25 katalogów.

Jeśli utworzysz wiele katalogów, które zawierają ten sam produkt, klientom oferowana będzie najniższa ustawiona cena dla tej pozycji. Na przykład masz klienta B2B z dostępem do dwóch katalogów. W jednym katalogu cena konkretnej świecy jest ustawiona na 9 USD. W innym katalogu cena tej pozycji jest ustawiona na 7 USD. Gdy klient odwiedza sklep, oferowana mu jest cena 7 USD.

Jeśli masz wiele katalogów przypisanych do tego samego klienta, a ceny produktów są takie same w obu katalogach, wówczas klientowi wyświetla się pierwszy utworzony katalog.

Sprzedaż w wielu walutach za pomocą B2B

Możesz sprzedawać klientom w ich lokalnych walutach na jeden z dwóch sposobów za pomocą B2B:

Używaj lokalnych walut, korzystając z rozwiązania Shopify Markets

Jeśli Twój sklep korzysta z Shopify Markets, ceny w Twoim sklepie online, koszyku, procesie realizacji zakupu i wersjach roboczych zamówień są w lokalnej walucie klienta. Waluta bazująca na adresie wysyłki klienta jest przeliczana na podstawie automatycznego lub ręcznego kursu wymiany walut.

Reguły zaokrąglania cen ustawiane na stronie Rynki nie mają zastosowania do klientów B2B.

Podawanie stałych cen w katalogach

Jeśli chcesz określić stałe ceny dla produktów bez wymiany walut, możesz ustawić ręcznie preferowaną walutę dla katalogów podczas ich tworzenia. Ceny produktów ze stałą ceną nie są korygowane. Cena produktów z korektą procentową jest przeliczana w oparciu o automatyczne lub ręczne kursy wymiany walut.

Utwórz katalog

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij opcję Utwórz katalog.
 3. Wprowadź tytuł w polu Tytuł. Tytuł, który tworzysz, nie jest widoczny dla klientów.
 4. Opcjonalnie: Kliknij Zmień w sekcji Waluta, aby wybrać walutę dla katalogu.
 5. Aby ustawić korektę ceny, która dotyczy wszystkich produktów w Twoim sklepie online, wprowadź wartość procentową w polu Ogólna korekta.
 6. Aby ustawić stałą cenę dla wszystkich wariantów produktu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Dostosuj ceny, a następnie opcję Ustaw ceny ręcznie.
  2. Kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.
  3. Znajdź produkty, których ceny chcesz dostosować, a następnie wprowadź ceny, które chcesz stosować.
  4. Kliknij opcję Zapisz.
 7. Aby ustawić stałą cenę dla określonych wariantów produktu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Dostosuj ceny, a następnie opcję Ustaw ceny ręcznie.
  2. Kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.
  3. Znajdź produkt, którego cenę chcesz dostosować.
  4. Kliknij link wariantu pod nazwą produktu.
  5. Wprowadź cenę, która ma być pobierana za określone warianty.
  6. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Aby uwzględnić lub wykluczyć produkty w katalogu, zaznacz pole wyboru obok każdego produktu, a następnie wybierz opcję Uwzględnij w katalogu lub Wyklucz w katalogu.

 9. Wróć do sekcji Podsumowanie katalogu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz utworzoną firmę, kliknij opcję Dodaj lokalizacje firmy, aby przypisać katalog do firmy.
  • Jeśli nie masz jeszcze utworzonej firmy, kliknij opcję Utwórz firmę.
 10. W sekcji Status otwórz menu i wybierz opcję Aktywny.

Eksport i import katalogów

Po utworzeniu katalogu możesz wyeksportować listę do pliku CSV. Po dodaniu stałych cen, zdefiniowaniu produktów, które mają zostać uwzględnione w katalogu, lub zdefiniowaniu reguł ilości możesz zaimportować plik CSV, aby je zaktualizować. Możesz także zarządzać stałymi cenami w wielu katalogach na stronie Katalog za pomocą plików CSV.

Na przykład gdy Twój katalog został przypisany do firmy, która otwiera nową lokalizację, tworzysz nową lokalizację dla tej firmy. Ponieważ nowa lokalizacja jest położona dalej, a Twoje ceny uwzględniają koszt wysyłki, musisz podnieść ceny. Eksportujesz katalog dla pierwotnej lokalizacji i edytujesz ceny za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego. Następnie tworzysz nowy katalog, importujesz edytowany plik CSV i przypisujesz katalog do nowej lokalizacji.

Pobierz przykładowy plik CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV z katalogiem, aby go użyć jako szablonu.

Przykładowy plik zawiera przykładowe produkty i warianty. Jeśli używasz przykładowego pliku jako szablonu, usuń wszystkie przykładowe produkty.

Opis pliku CSV katalogu

Poniższa tabela zawiera pola w pliku CSV katalogu.

Pole Nazwa katalogu musi być wypełnione. Produkty i warianty w katalogu można identyfikować za pomocą informacji w kolumnie SKU. W przypadku braku jednostki SKU produkt lub wariant musi mieć informacje identyfikujące, takie jak Uchwyt, Nazwa opcji 1 i Wartość opcji 1.

Pole Stała cena musi zostać wypełnione dla importu katalogu. Jeśli zarówno pole Stała cena, jak i Cena do porównania jest puste, stała cena dla tego produktu lub wariantu jest usuwana z katalogu.

Opis pozycji w pliku CSV eksportu katalogu.
Kolumna Opis
Catalog Title Nazwa katalogu.
SKU

Jednostka magazynowa produktu lub wariantu. Służy do śledzenia zapasów za pomocą usług śledzenia zapasów.

Jeśli produkt, który chcesz zaktualizować, ma jednostkę SKU, możesz jej użyć zamiast innych informacji w CSV, takich jak Uchwyt, Nazwa opcji 1 lub Wartość opcji 1.

Handle

Uchwyty są unikalnymi nazwami każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji, akceptów ani innych znaków, w tym kropek. Uchwyty są używane w adresie URL każdego produktu.

Na przykład uchwytem dla pozycji „Snowboard dla kobiet” powinna być nazwa snowboard-dla-kobiet, a adresem URL produktu będzie https://yourstore.myshopify.com/produkty/snowboard-dla-kobiet.

Option1 Name Jeśli produkt ma opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie, np. Kolor.
Option1 Value Jeśli produkt ma opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie, np. Czarny.
Option2 Name Jeśli produkt ma drugą opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie.
Option2 Value Jeśli produkt ma drugą opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie.
Option3 Name Jeśli produkt ma trzecią opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie.
Option3 Value Jeśli produkt ma trzecią opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie.
Fixed Price

Cena produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Niewypełnienie pola Cena i Cena do porównania powoduje usunięcie ceny takiego produktu lub wariantu z katalogu.

Compare-at

Cena do porównania produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Niewypełnienie pola Cena i Cena do porównania powoduje usunięcie ceny takiego produktu lub wariantu z katalogu.

Published

Aby uwzględnić produkt w katalogu, wprowadź wartość TRUE w kolumnie Opublikowane. Aby wykluczyć produkt z katalogu, wprowadź wartość FALSE.

Możesz tylko uwzględniać lub wykluczać produkty. Uwzględnianie lub wykluczanie konkretnych wariantów produktu nie jest możliwe. Tylko pierwszy wiersz wariantów produktu jest weryfikowany dla tego wyboru.

Quantity Increment

Liczba pozycji dla zakupu danego wariantu, jeśli wariant jest sprzedawany tylko jako wielokrotność ustalonej ilości. To pole ogranicza możliwość zakupu ilości, która jest wielokrotnością przyrostu ilości.

Aby ustawić reguły ilości, należy wprowadzić wartość większą od 1 zarówno dla wielokrotności ilości, jak i minimalnej ilości zamówienia. Pole Maksymalna ilość zamówienia jest opcjonalne i może pozostać puste.

Jeśli wartości w polu Przyrost ilości, Minimalna ilość zamówienia i Maksymalna ilość zamówienia są puste dla tego samego wiersza, reguły ilości dla tego wariantu produktu są usuwane.

Minimum Order Quantity

Najmniejsza liczba pozycji wariantu, jaką klient może kupić jednocześnie.

Aby ustawić reguły ilości, należy wprowadzić wartość większą od 1 zarówno dla przyrostu ilości, jak i minimalnej ilości zamówienia.

Maximum Order Quantity

Największa liczba pozycji wariantu, jaką klient może kupić jednocześnie.

Pole Maksymalna ilość zamówienia jest opcjonalne i może pozostać puste.

Eksportuj katalog

Katalogi można eksportować pojedynczo lub zbiorczo. Po zakończeniu eksportu pliki CSV są wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.

W wyeksportowanym katalogu pojawiają się tylko ceny produktów ze stałymi cenami. Ceny produktów z korektą procentową nie są uwzględnione.

Aby zaktualizować wariant produktu w katalogu za pomocą opcji przesyłania pliku CSV, możesz wprowadzić informacje w kolumnie SKU zamiast w kolumnach opcji i wartości, takich jak Nazwa opcji 1 i Wartość opcji 1. Kolumna Opublikowane nie wpływa na pojedyncze warianty.

Eksport jednego katalogu

Eksportuj jeden katalog w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij istniejący katalog, aby wyeksportować listę swoich produktów z zastosowanymi korektami cen.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj, a następnie wybierz opcję Eksportuj CSV.
 4. Aby określić produkty, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie produkty
  • Tylko uwzględnione produkty
  • Tylko produkty z ustalonymi cenami
  • Tylko produkty z regułami ilości
 5. Wybierz format pliku CSV.

 6. Kliknij opcję Eksportuj CSV.

Eksportuj zbiorczo wiele katalogów

Eksportuj zbiorczo wiele katalogów w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Wybierz katalogi, które chcesz wyeksportować.
 3. Aby określić katalogi, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Bieżąca strona
  • Wybrane katalogi
 4. Aby określić produkty, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie produkty
  • Tylko uwzględnione produkty
  • Tylko produkty z ustalonymi cenami
  • Tylko produkty z regułami ilości
 5. Wybierz format plików CSV.

 6. Kliknij opcję Eksportuj CSV.

Importowanie katalogu

Katalogi można importować pojedynczo lub zbiorczo. Czas importu zależy od rozmiaru cennika. Powiadomienie wskazuje, kiedy import został ukończony.

Możesz zaimportować nowy katalog, zaktualizować jeden katalog lub zbiorczo zaktualizować wiele katalogów.

Utwórz nowy katalog

Utwórz nowy katalog B2B, importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij opcję Importuj katalog, aby importować plik CSV do nowego katalogu.
 3. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść pliki w oknie dialogowym, aby je załadować.
 4. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.
 5. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.

  • Kliknij opcję Utwórz katalog, aby zaimportować plik CSV do nowego katalogu.
  • Kliknij istniejący katalog, aby zaimportować plik CSV do istniejącego katalogu.
 6. Kliknij opcję Skoryguj ceny, a następnie wybierz opcję Importuj ceny.

 7. Jeśli importujesz plik CSV do istniejącego katalogu, kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.

 8. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść pliki w oknie dialogowym, aby je załadować.

 9. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.

 10. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.

Aktualizowanie jednego katalogu

Zaktualizuj istniejący katalog B2B, importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij istniejący katalog, który chcesz zaktualizować.
 3. Kliknij opcję Skoryguj ceny, a następnie wybierz opcję Importuj plik CSV.
 4. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść pliki w oknie dialogowym, aby je przesłać.
 5. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.
 6. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.

Zbiorcze aktualizowanie wielu katalogów

Aktualizuj zbiorczo wiele katalogów, importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść plik w oknie dialogowym, aby go przesłać.
 3. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.
 4. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.
 5. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zamknij, aby kontynuować pracę podczas przetwarzania importu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo