Konfigurowanie reguł ilości i cen zależnych od wolumenu

Możesz użyć reguł dotyczących ilości i cen zależnych od wolumenu do określania wymagań w zakresie ilości lub progów cenowych dla zamówień B2B na platformie Shopify.

Na przykład, jeśli chcesz sprzedawać produkt klientom B2B w ilościach opartych na określonych przyrostach lub chcesz ograniczyć ilość produktu, które klient może kupić w tym samym czasie, możesz ustawić reguły dotyczące ilości.

Jeśli chcesz zaoferować progi cenowe klientom, którzy kupują określoną ilość produktu, możesz ustawić dla swoich produktów ceny zależne od wolumenu. Cenami zależnymi od wolumenu i regułami dotyczącymi ilości zarządza się razem, ale mogą być one używane niezależnie od siebie.

Ustaw reguły dotyczące ilości dla swoich produktów

Reguły dotyczące ilości umożliwiają określenie ograniczeń dotyczących liczby pozycji, które klient B2B może kupić w ramach zamówienia. Reguł dotyczących ilości możesz używać, aby wymagać od klientów zakupu w ilościach opartych na określonych przyrostach, ustawić minimalną ilość zamówienia dla produktu lub określić maksymalną ilość zamówienia w celu ograniczenia liczby produktów, które klient może kupić.

Podczas tworzenia reguł dotyczących ilości wymagany jest przyrost i wartość minimalna, natomiast wartość maksymalna jest opcjonalna. Domyślnie przyrost i minimum są ustawione na 1. Wartości te można zmienić. Regułę dotyczącą ilości możesz ustawić osobno dla wariantu lub w połączeniu z cenami zależnymi od wolumenu.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać więcej informacji na temat opisu i wymagań dotyczących każdej wartości:

Wartość Opis Wymagania
Przyrost Liczba sztuk, w jakiej można kupić wariant produktu w przypadku jego sprzedaży wyłącznie jako wielokrotności ustalonej ilości. Wartością domyślną dla tego pola jest 1. Przyrost musi być dodatnią liczbą całkowitą 1 lub większą.
Minimum (lub minimalna ilość zamówienia) Najmniejsza liczba sztuk wariantu produktu, jaką klient może kupić jednocześnie. Wartością domyślną dla tego pola jest 1. Minimalna ilość zamówienia musi być dodatnią liczbą całkowitą, która jest równa lub większa od przyrostu i musi być wielokrotnością przyrostu.
Maksimum (lub maksymalna ilość zamówienia) Maksymalna liczba sztuk wariantu produktu, które klient może kupić jednocześnie. Domyślnie pole zawiera wartość null lub jest puste. Maksymalna ilość zamówienia może być pusta lub może być dodatnią liczbą całkowitą, która jest równa lub większa od minimum i jest wielokrotnością przyrostu.

Reguły dotyczące ilości można ustawić w sekcji Katalogi w panelu administracyjnym Shopify lub importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij katalog, który chcesz edytować.
 3. W sekcji Produkty i ceny kliknij opcje: Zarządzaj > Zarządzaj produktami i cenami.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić reguły dotyczące ilości dla wszystkich wariantów produktu, najedź kursorem na produkt, który chcesz edytować.
  • Aby ustawić reguły dotyczące ilości dla określonego wariantu produktu, kliknij link do wariantów pod nazwą produktu, a następnie najedź kursorem na wariant produktu, który chcesz edytować.
 5. W kolumnie Reguły ilości kliknij opcję + Dodaj. Gdy pojawi się okno dialogowe Edytuj reguły ilościowe i ceny zależne od wolumenu, wykonaj następujące czynności:

 6. Kliknij Gotowe.

Ustaw ceny zależne od wolumenu dla produktów

Ceny zależne od wolumenu umożliwiają oferowanie klientom progów cenowych przy zakupie określonej ilości produktu w ramach tego samego zamówienia. Ceny zależne od wolumenu są ustawiane na poziomie wariantu dla każdego produktu. Po ustaleniu cen zależnych od wolumenu cena dla tego wariantu jest automatycznie przeliczana na stałą cenę, a ogólne korekty nie są stosowane do ceny tego wariantu. Możesz dodać maksymalnie 10 progów cenowych na każdy wariant.

Ceny zależne od wolumenu można ustawić w sekcji Katalogi w panelu administracyjnym Shopify lub importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij katalog, który chcesz edytować.
 3. W sekcji Produkty i ceny kliknij opcje: Zarządzaj > Zarządzaj produktami i cenami.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić ceny zależne od wolumenu dla wszystkich wariantów produktu, najedź kursorem na produkt, który chcesz edytować.
  • Aby ustawić ceny zależne od wolumenu dla określonego wariantu produktu, kliknij link do wariantów pod nazwą produktu, a następnie najedź kursorem na wariant produktu, który chcesz edytować.
 5. W kolumnie Ceny zależne od wolumenu kliknij opcję + Dodaj i gdy pojawi się okno dialogowe Edytuj reguły ilościowe i ceny zależne od wolumenu wypełnij pola Ilość i Cena dla progu 1. Ilości progów cenowych muszą być większe niż minimalna ilość zamówienia, a także wielokrotność przyrostu ustawionego w regułach dotyczących ilości.

 6. Opcjonalnie: Aby dodać wiele progów cenowych dla tego samego produktu, kliknij opcję Dodaj próg, a następnie wypełnij pola: Cena i Ilość dla każdego progu.

 7. Kliknij Gotowe.

Ograniczenia dotyczące cen zależnych od wolumenu, reguł ilościowych i skryptów

Przejrzyj poniższe informacje, aby dowiedzieć się, kiedy wraz z regułami ilościowymi i cenami zależnymi od wolumenu stosowane sa skrypty, aby uniknąć uniemożliwienia klientom realizacji zakupu lub dodania kolejnych rabatów do zamówień.

Reguły ilościowe i skrypty

Reguły ilościowe są stosowane do pozycji przed skryptami i są ponownie zatwierdzane podczas realizacji zakupu. Oznacza to, że klienci mogą dodawać i kupować tylko ilości powyżej minimum, poniżej maksimum oraz stanowiące wielokrotności przyrostów zdefiniowane w regułach ilościowych.

Jeśli do skorygowania ilości pozycji używany jest skrypt, na przykład poprzez dzielenie, a następnie usunięcie pozycji, możliwe jest wygenerowanie koszyków z nieprawidłowymi ilościami, co uniemożliwia klientom realizację zakupu.

Ceny zależne od wolumenu i skrypty

Ceny zależne od wolumenu są stosowane przed rabatami opartymi na skryptach, które mogą dodatkowo obniżyć ceny. Na przykład skrypt, który stosuje stały rabat kwotowy, zostanie dodany po każdym rabacie cenowym opartym na wolumenie.

Jeśli do ustalenia kwoty rabatu opartego na skrypcie wykorzystywana jest cena pozycji, rabat jest wyliczany na podstawie progu cenowego, do którego kwalifikował się przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na skrypcie.

Jeśli skrypt zmieni ilość pozycji, nie zostanie ponownie uruchomiony w celu przeliczenia cen zależnych od wolumenu opartych na nowej ilości.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo