Tworzenie katalogów B2B i zarządzanie nimi

Katalogi B2B umożliwiają dostosowanie środowiska zakupowego dla firm, którym sprzedajesz. Dzięki katalogom możesz kontrolować dostępność produktów dla klientów hurtowych i dołączać wszystkie produkty lub określone produkty do katalogu.

Po utworzeniu katalogu B2B możesz przypisać go do lokalizacji firmy, aby umożliwić klientom B2B nabywanie produktów po określonych cenach. Jeśli chcesz zastosować procentowe zwiększenie lub obniżenie do wszystkich cen produktów, możesz ustawić ogólną korektę. Możesz także ustawić stałe ceny i ceny zależne od wolumeny, które mają zastosowanie tylko do określonych produktów lub wariantów. Katalog może zawierać zarówno ogólną wartość procentową, jak i stałe ceny. Jednakże stałe ceny produktów lub wariantów zastępują wszelkie ustawione ogólne korekty procentowe.

Przykład: sprzedajesz świece w cenie 10 USD za sztukę. Tworzysz katalog B2B i wprowadzasz -20% w polu Ogólna korekta, co powoduje obniżenie ceny świec o 20% dla firm z dostępem do katalogu. Wytworzenie jednej świecy kosztuje nieco więcej, więc ustalasz dla tego produktu stałą cenę 9 USD. Gdy klient z dostępem do katalogu odwiedza sklep, otrzymuje produkty po 8 USD, z wyjątkiem świecy, dla której wprowadzono stałą cenę. Świeca o stałej cenie nie podlega ogólnej korekcie i jest oferowana w cenie 9 USD.

Sprzedaż w wielu walutach za pomocą B2B

Możesz sprzedawać klientom w ich lokalnych walutach na jeden z dwóch sposobów za pomocą B2B:

Używaj lokalnych walut, korzystając z rozwiązania Shopify Markets

Jeśli Twój sklep korzysta z Shopify Markets, ceny w Twoim sklepie online, koszyku, procesie realizacji zakupu i wersjach roboczych zamówień są w lokalnej walucie klienta. Waluta bazująca na adresie wysyłki klienta jest przeliczana na podstawie automatycznego lub ręcznego kursu wymiany walut.

Reguły zaokrąglania cen ustawiane na stronie Rynki nie mają zastosowania do klientów B2B.

Podawanie stałych cen w katalogach

Jeśli chcesz określić stałe ceny dla produktów bez wymiany walut, możesz ustawić ręcznie preferowaną walutę dla katalogów podczas ich tworzenia. Ceny produktów ze stałą ceną nie są korygowane. Cena produktów z korektą procentową jest przeliczana w oparciu o automatyczne lub ręczne kursy wymiany walut.

Utwórz katalog

Katalog można ustawić w sekcji Katalogi w panelu administracyjnym Shopify. Nie ma limitu liczby katalogów, które możesz utworzyć w swoim sklepie. Jednak każda lokalizacja firmy może mieć przypisanych maksymalnie 25 katalogów.

Po utworzeniu katalogu możesz wybrać produkty, dla których zastosowano ceny katalogowe, a następnie przypisać katalog do firmy, z którym powiązany jest klient hurtowy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij opcję Utwórz katalog.
 3. W oknie dialogowym Utwórz katalog wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uwzględnić wszystkie swoje produkty w katalogu, wybierz opcję Wszystkie produkty, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Aby uwzględnić tylko niektóre produkty w katalogu, wybierz opcję Określone produkty, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Wprowadź tytuł w polu Tytuł. Tytuł, który tworzysz, nie jest widoczny dla klientów.

 5. Opcjonalnie: Kliknij Zmień w sekcji Waluta, aby wybrać walutę dla katalogu.

 6. Opcjonalnie: Kliknij pole wyboru Automatycznie włączaj nowe produkty do tego katalogu.

 7. Opcjonalnie: Jeśli wybrano opcję Określone produkty podczas tworzenia katalogu, kliknij Zapisz, a następnie wykonaj następujące czynności, aby dodać produkty do katalogu:

  1. W sekcji Produkty i ceny kliknij menu przepełnienia, a następnie kliknij opcję Zarządzaj produktami i cenami.
  2. Kliknij pole wyboru obok każdego produktu, który chcesz dodać do katalogu, a następnie kliknij opcję Uwzględnij w katalogu.
  3. W oknie dialogowym Czy uwzględnić wybrane produkty w tym katalogu? kliknij opcję Uwzględnij produkty.
 8. Ustaw korekty cen dla swoich produktów, wykonując dowolną z poniższych czynności:

  • Aby ustawić korektę ceny, która dotyczy wszystkich produktów w Twoim sklepie online, w sekcji Ogólne korekty z menu rozwijanego wybierz opcję Zwiększenie ceny lub Obniżenie ceny, a następnie wprowadź wartość procentową.
  • Aby ustawić stałą cenę dla wszystkich wariantów produktu, wykonaj następujące czynności:
   1. W kolumnie Cena wprowadź cenę, którą chcesz pobierać za każdy produkt.
   2. Kliknij Zapisz, a następnie kliknij ikonę strzałki obok opcji Produkty i ceny, aby kontynuować edytowanie katalogu.

- Aby ustawić stałą cenę dla określonych wariantów produktu, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij link wariantu pod nazwą produktu, który chcesz skorygować. 2. W kolumnie Cena wprowadź cenę, którą chcesz pobierać dla określonych wariantów. 3. Kliknij Zapisz, kliknij ikonę strzałki obok nazwy produktu, a następnie kliknij ikonę strzałki obok opcji Produkty i ceny, aby kontynuować edytowanie katalogu.

 1. W menu rozwijanym Status wybierz opcję Aktywny.
 2. Opcjonalnie: Gdy Twój katalog będzie gotowy do udostępnienia klientom B2B, przypisz katalog do firmy.

Przypisz katalog do firmy

Po utworzeniu katalogu możesz przypisać go do firm B2B, którym sprzedajesz produkty. Do każdej lokalizacji firmy możesz przypisać maksymalnie 25 katalogów. Możesz przypisać katalog do firmy z sekcji Katalogi w panelu administracyjnym Shopify lub w profilu firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij katalog, do którego chcesz przypisać firmy.
 3. W sekcji Firmy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przypisać katalog do istniejącej firmy, kliknij ikonę Edytuj > Dodaj lokalizacje. Kliknij pole wyboru obok firm, które chcesz dodać, a następnie kliknij opcję Dodaj.
  • Jeśli nie utworzono jeszcze żadnych firm, kliknij opcję Utwórz firmę. Wypełnij wymagane pola, a następnie kliknij opcję Zapisz. Dowiedz się więcej o tworzeniu firm B2B.

Przypisywanie wielu katalogów do tej samej lokalizacji firmy

Jeśli przypiszesz wiele katalogów do tej samej lokalizacji firmy, wówczas B2B on Shopify wyświetla ceny Twoim klientom B2B zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeśli katalogi zawierają różne produkty, wyświetlane są wszystkie produkty z każdego katalogu.
 • Jeśli katalogi przypisane do tej samej lokalizacji firmy zawierają ten sam produkt w różnych cenach, w sklepie B2B wyświetlana jest najniższa ustawiona cena dla tej pozycji, bez uwzględnienia reguł ilości lub progów cenowych zależnych od wolumenu.

  • Na przykład masz klienta B2B z dostępem do dwóch katalogów. W jednym katalogu cena konkretnej świecy jest ustawiona na 9 USD. W innym katalogu cena tej pozycji jest ustawiona na 7 USD. Gdy klient odwiedza sklep, oferowana mu jest cena 7 USD.
 • W sklepie wyświetlane są reguły ilości i ceny zależne od wolumenu z katalogu z najniższą ceną dla wariantu.

 • Jeśli dwa katalogi mają taką samą najniższą cenę produktu, wyświetlane są reguły ilości i ceny zależne od wolumenu z pierwszego utworzonego katalogu.

Aktualizowanie katalogu

Możesz zaktualizować katalog z poziomu panelu administracyjnego Shopify lub za pomocą pliku CSV. W ten sposób można zaktualizować pojedynczy katalog lub przeprowadzić zbiorczą aktualizację katalogów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij katalog, który chcesz edytować.
 3. Wprowadź wymagane zmiany w swoim katalogu, a następnie kliknij Zapisz.

Dodawanie lub usuwanie produktów ze swojego katalogu

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij katalog, który chcesz edytować.
 3. Kliknij menu przepełnienia, kliknij opcję Zarządzaj produktami i cenami, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby usunąć produkty z katalogu, w sekcji produktów Uwzględnione kliknij pola wyboru obok produktów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Wyklucz z katalogu. W oknie dialogowym kliknij opcję Wyklucz produkty.
  • Aby dodać nowe produkty do katalogu, w sekcji produktów Wykluczone kliknij pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać, a następnie kliknij Uwzględnij w katalogu. W oknie dialogowym kliknij Uwzględnij produkty.
  • Opcjonalnie: Dostosuj ceny dla dowolnych produktu w katalogu, a następnie kliknij Zapisz.

Korzystanie z plików CSV katalogu

Po utworzeniu katalogu możesz wyeksportować dane dotyczące zasad ustalania cen, publikowania i ilości do pliku CSV. Po dodaniu stałych cen, zdefiniowaniu produktów, które mają zostać uwzględnione w katalogu, i zdefiniowaniu reguł dotyczących ilości i cen zależnych od wolumenu możesz zaimportować plik CSV, aby je zaktualizować. Możesz także zarządzać stałymi cenami, regułami dotyczącymi ilości i cenami zależnymi od wolumenu w wielu katalogach na stronie Katalog za pomocą plików CSV.

Na przykład gdy Twój katalog został przypisany do firmy, która otwiera nową lokalizację, tworzysz nową lokalizację dla tej firmy. Ponieważ nowa lokalizacja jest położona dalej, a Twoje ceny uwzględniają koszt wysyłki, musisz podnieść ceny. Eksportujesz katalog dla pierwotnej lokalizacji i edytujesz ceny za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego. Następnie tworzysz nowy katalog, importujesz edytowany plik CSV i przypisujesz katalog do nowej lokalizacji.

Pobierz przykładowy plik CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV z katalogiem, aby go użyć jako szablonu.

Przykładowy plik zawiera przykładowe produkty i warianty. Jeśli używasz przykładowego pliku jako szablonu, usuń wszystkie przykładowe produkty.

Opis pliku CSV katalogu

Poniższa tabela zawiera pola w pliku CSV katalogu.

Pole Nazwa katalogu musi być wypełnione. Produkty i warianty w katalogu można identyfikować za pomocą informacji w kolumnie SKU. W przypadku braku jednostki SKU produkt lub wariant musi mieć informacje identyfikujące, takie jak Uchwyt, Nazwa opcji 1 i Wartość opcji 1.

Pole Stała cena musi zostać wypełnione dla importu katalogu. Jeśli zarówno pole Stała cena, jak i Cena do porównania jest puste, stała cena dla tego produktu lub wariantu jest usuwana z katalogu.

Opis pozycji w pliku CSV eksportu katalogu.
Kolumna Opis
Catalog Title Nazwa katalogu.
SKU

Jednostka magazynowa produktu lub wariantu. Służy do śledzenia zapasów za pomocą usług śledzenia zapasów.

Jeśli produkt, który chcesz zaktualizować, ma jednostkę SKU, możesz jej użyć zamiast innych informacji w CSV, takich jak Uchwyt, Nazwa opcji 1 lub Wartość opcji 1.

Handle

Uchwyty są unikalnymi nazwami każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji, akceptów ani innych znaków, w tym kropek. Uchwyty są używane w adresie URL każdego produktu.

Na przykład uchwytem dla pozycji „Snowboard dla kobiet” powinna być nazwa snowboard-dla-kobiet, a adresem URL produktu będzie https://yourstore.myshopify.com/produkty/snowboard-dla-kobiet.

Option1 Name Jeśli produkt ma opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie, np. Kolor.
Option1 Value Jeśli produkt ma opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie, np. Czarny.
Option2 Name Jeśli produkt ma drugą opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie.
Option2 Value Jeśli produkt ma drugą opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie.
Option3 Name Jeśli produkt ma trzecią opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie.
Option3 Value Jeśli produkt ma trzecią opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie.
Fixed Price

Cena produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Niewypełnienie pola Cena i Cena do porównania powoduje usunięcie ceny takiego produktu lub wariantu z katalogu.

Compare At

Cena do porównania produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Niewypełnienie pola Cena i Cena do porównania powoduje usunięcie ceny takiego produktu lub wariantu z katalogu.

Published

Aby uwzględnić produkt w katalogu, wprowadź wartość TRUE w kolumnie Opublikowane. Aby wykluczyć produkt z katalogu, wprowadź wartość FALSE.

Możesz tylko uwzględniać lub wykluczać produkty. Uwzględnianie lub wykluczanie konkretnych wariantów produktu nie jest możliwe. Tylko pierwszy wiersz wariantów produktu jest weryfikowany dla tego wyboru.

Quantity Increment

Liczba pozycji dla zakupu danego wariantu, jeśli wariant jest sprzedawany tylko jako wielokrotność ustalonej ilości. To pole ogranicza możliwość zakupu ilości, która jest wielokrotnością przyrostu ilości.

Aby ustawić reguły ilości, należy wprowadzić wartość większą od 1 zarówno dla wielokrotności ilości, jak i minimalnej ilości zamówienia. Pole Maksymalna ilość zamówienia jest opcjonalne i może pozostać puste.

Jeśli wartości w polu Przyrost ilości, Minimalna ilość zamówienia i Maksymalna ilość zamówienia są puste dla tego samego wiersza, reguły ilości dla tego wariantu produktu są usuwane.

Minimum Order Quantity

Najmniejsza liczba pozycji wariantu, jaką klient może kupić jednocześnie.

Aby ustawić reguły ilości, należy wprowadzić wartość większą od 1 zarówno dla przyrostu ilości, jak i minimalnej ilości zamówienia.

Maximum Order Quantity

Największa liczba pozycji wariantu, jaką klient może kupić jednocześnie.

Pole Maksymalna ilość zamówienia jest opcjonalne i może pozostać puste.

Quantity Break 1-10

Próg ilości dla cen zależnych od wolumenu. Możesz użyć do 10 progów ilościowych, które muszą być zgodne z każdym powiązanym progiem cenowym.

Na przykład, jeśli klient zamawia 25 koszul (wartość progu ilościowego 1), płaci 5,00 USD za każdą koszulę (wartość progu cenowego 1). Jeśli klient zamawia 40 koszul (wartość progu ilościowego 2), płaci 3,50 USD za każdą koszulę (wartość progu cenowego 2).

Aby dodać ceny zależne od wolumenu za pośrednictwem pliku CSV, wartość progu ilościowego musi być liczbą całkowitą o wartości równej 1 lub większej, równej lub większej od minimalnej zamówionej ilości, i musisz mieć próg cenowy w oznaczonym tą samą liczbą polu progu cenowego. Progi ilościowe są opcjonalne i można pozostawić te pola puste.

Price Break 1-10

Obniżona cena jednostkowa, która odpowiada każdemu progowi ilościowemu ustawionemu dla cen zależnych od ilości.

Na przykład, jeśli chcesz, aby klient zapłacił tylko 5,00 USD za koszulę, gdy kupi 25 lub więcej koszul, wartość progu ilościowego 1 wynosi 25, a wartość progu cenowego 1 to 5.00.

Po wprowadzeniu ceny w polu Próg cenowy dodaj tylko cenę. Nie dodawaj symboli walut, np. 9,99. Progi cenowe są opcjonalne i można pozostawić to pole puste.

Eksport i import katalogów za pomocą plików CSV

Eksportuj katalog

Katalogi można eksportować pojedynczo lub zbiorczo. Po zakończeniu eksportu pliki CSV są wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.

W wyeksportowanym katalogu pojawiają się tylko ceny produktów ze stałymi cenami. Ceny produktów z korektą procentową nie są uwzględnione.

Aby zaktualizować wariant produktu w katalogu za pomocą przesłanego pliku CSV, wprowadź nowe informacje w jednej z następujących opcji kolumn:

 • kolumna SKU
 • kolumny opcje i wartości, takie jak Opcja1 Nazwa i Opcja1 Wartość

Kolumna Opublikowane nie wpływa na pojedyncze warianty.

Eksport jednego katalogu

Eksportuj jeden katalog w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij istniejący katalog, aby wyeksportować listę swoich produktów z zastosowanymi korektami cen.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj, a następnie wybierz opcję Eksportuj CSV.
 4. Aby określić produkty, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie produkty
  • Tylko uwzględnione produkty
  • Tylko produkty z ustalonymi cenami
  • Tylko produkty z regułami ilości
 5. Wybierz format pliku CSV.

 6. Kliknij opcję Eksportuj CSV.

Eksportuj zbiorczo wiele katalogów

Eksportuj zbiorczo wiele katalogów w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Wybierz katalogi, które chcesz wyeksportować.
 3. Aby określić katalogi, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Bieżąca strona
  • Wybrane katalogi
 4. Aby określić produkty, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie produkty
  • Tylko uwzględnione produkty
  • Tylko produkty z ustalonymi cenami
  • Tylko produkty z regułami ilości
 5. Wybierz format plików CSV.

 6. Kliknij opcję Eksportuj CSV.

Importowanie katalogu

Katalogi można importować pojedynczo lub zbiorczo. Czas importu zależy od rozmiaru cennika. Powiadomienie wskazuje, kiedy import został ukończony.

Możesz zaimportować nowy katalog, zaktualizować jeden katalog lub zbiorczo zaktualizować wiele katalogów.

Aktualizowanie jednego katalogu

Zaktualizuj istniejący katalog B2B, importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij istniejący katalog, który chcesz zaktualizować.
 3. Kliknij opcję Skoryguj ceny, a następnie wybierz opcję Importuj plik CSV.
 4. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść pliki w oknie dialogowym, aby je przesłać.
 5. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.
 6. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.

Zbiorcze aktualizowanie wielu katalogów

Aktualizuj zbiorczo wiele katalogów, importując plik CSV.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Katalogi.
 2. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść plik w oknie dialogowym, aby go przesłać.
 3. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.
 4. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.
 5. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zamknij, aby kontynuować pracę podczas przetwarzania importu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo