Thiết lập quy tắc số lượng và giảm giá theo số lượng

Bạn có thể sử dụng quy tắc số lượng và giảm giá theo số lượng để đặt ra các yêu cầu về số lượng hoặc mức giảm giá nhất định cho đơn hàng B2B on Shopify.

Ví dụ: Nếu bạn muốn bán sản phẩm theo đơn vị giao dịch nhất định cho khách hàng B2B, hoặc nếu bạn cần giới hạn số lượng sản phẩm khách hàng có thể mua cùng một lúc, bạn có thể thiết lập quy tắc số lượng.

Nếu muốn đưa ra mức giảm giá cho khách hàng mua một số lượng sản phẩm nhất định, bạn có thể thiết lập giảm giá theo số lượng cho sản phẩm. Tính năng giảm giá theo số lượng và quy tắc số lượng được quản lý chung với nhau, nhưng có thể được sử dụng độc lập.

Thiết lập quy tắc số lượng cho sản phẩm

Quy tắc số lượng cho phép bạn đặt ra các giới hạn đối với số lượng mặt hàng mà khách hàng B2B có thể mua trong một đơn hàng. Bạn có thể sử dụng quy tắc số lượng để yêu cầu khách hàng mua theo đơn vị giao dịch nhất định, thiết lập số lượng đặt hàng tối thiểu cho sản phẩm hoặc thiết lập số lượng đặt hàng tối đa để giới hạn số lượng sản phẩm khách hàng có thể mua.

Khi bạn tạo quy tắc số lượng, bắt buộc phải có đơn vị giao dịch và số lượng tối thiểu, còn số lượng tối đa thì không bắt buộc. Theo mặc định, đơn vị giao dịch và số lượng tối thiểu được đặt thành 1 và có thể thay đổi. Bạn có thể đặt ra quy tắc số lượng độc lập cho một mẫu mã hoặc kết hợp với giảm giá theo số lượng.

Xem kỹ bảng sau để biết thêm thông tin về mô tả và yêu cầu đối với từng giá trị:

Giá trị Mô tả Yêu cầu
Đơn vị giao dịch Số lượng mặt hàng mà theo đó, mẫu mã sản phẩm có thể được mua nếu bạn chỉ bán mẫu mã theo bội số của một số lượng đặt sẵn. Giá trị mặc định cho trường này là 1. Đơn vị giao dịch phải là số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 1.
Tối thiểu (hoặc số lượng đặt hàng tối thiểu) Số lượng mặt hàng tối thiểu của mẫu mã sản phẩm mà khách hàng có thể mua cùng một lúc. Giá trị mặc định cho trường này là 1. Số lượng đặt hàng tối thiểu phải là số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng đơn vị giao dịch và phải là bội số của đơn vị giao dịch.
Số lượng tối đa (hoặc số lượng đặt hàng tối đa) Số lượng mặt hàng tối đa của mẫu mã sản phẩm mà khách hàng có thể mua cùng một lúc. Giá trị mặc định cho trường này là null, hoặc để trống. Số lượng đặt hàng tối đa có thể để trống hoặc là một số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu và là bội số của đơn vị giao dịch.

Bạn có thể thiết lập quy tắc số lượng trong mục Danh mục của trang quản trị Shopify hoặc bằng cách nhập tệp CSV.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Sản phẩm và định giá, nhấp vào Quản lý > Quản lý sản phẩm và định giá.
 4. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để thiết lập quy tắc số lượng cho mọi mẫu mã của sản phẩm, di chuột đến sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
  • Để thiết lập quy tắc số lượng cho mẫu mã sản phẩm cụ thể, nhấp vào liên kết dẫn đến mẫu mã ở bên dưới tên sản phẩm, sau đó di chuột đến mẫu mã sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Trong cột Quy tắc số lượng, nhấp vào + Thêm. Khi hộp thoại Chỉnh sửa quy tắc số lượng và giảm giá theo số lượng xuất hiện, thực hiện như sau:

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thiết lập giảm giá theo số lượng cho sản phẩm

Giảm giá theo số lượng cho phép bạn đưa ra mức giảm giá cho khách hàng khi họ mua một số lượng sản phẩm nhất định trong cùng một đơn hàng. Giảm giá theo số lượng được thiết lập ở cấp độ mẫu mã đối với mỗi sản phẩm. Sau khi bạn thiết lập giảm giá theo số lượng, giá của mẫu mã đó sẽ tự động chuyển đổi thành giá cố định và các điều chỉnh chung không áp dụng cho giá của mẫu mã đó. Bạn có thể thêm tối đa 10 mức giảm giá cho mỗi mẫu mã.

Bạn có thể thiết lập giảm giá theo số lượng trong mục Danh mục của trang quản trị Shopify hoặc bằng cách nhập tệp CSV.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Sản phẩm và định giá, nhấp vào Quản lý > Quản lý sản phẩm và định giá.
 4. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để thiết lập giảm giá theo số lượng cho mọi mẫu mã của sản phẩm, di chuột đến sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
  • Để đặt định giá theo số lượng cho một mẫu mã sản phẩm cụ thể, nhấp vào liên kết đến các mẫu mã bên dưới tên sản phẩm rồi di chuột đến mẫu mã sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Trong cột Giảm giá theo số lượng, nhấp vào + Thêm, rồi khi hộp thoại Chỉnh sửa quy tắc số lượng và giảm giá theo số lượng hiển thị, điền vào các trường Số lượngGiá cho Mức 1. Số lượng giảm giá phải lớn hơn số lượng đặt hàng tối thiểu, cũng như phải là bội số của đơn vị giao dịch mà bạn đặt ra trong quy tắc số lượng.

 6. Không bắt buộc: Để thêm nhiều mức giảm giá cho cùng một sản phẩm, nhấp vào Thêm mức, sau đó điền vào các trường GiáSố lượng cho mỗi mức.

 7. Nhấp vào Done (Đã xong).

Giới hạn của giảm giá theo số lượng, quy tắc số lượng và đoạn mã

Nghiên cứu những thông tin sau để nắm được thời điểm áp dụng đoạn mã cùng với quy tắc số lượng và giảm giá theo số lượng, qua đó bạn có thể tránh việc cản trở khách hàng thanh toán hoặc thêm ưu đãi giảm giá khác cho đơn hàng.

Quy tắc số lượng và đoạn mã

Quy tắc số lượng áp dụng cho mục hàng trước đoạn mã và được xác thực lại ở bước thanh toán. Như vậy, khách hàng chỉ có thể thêm và mua số lượng trên mức tối thiểu, dưới mức tối đa và là bội số của đơn vị giao dịch đã xác định trong quy tắc số lượng.

Nếu đoạn mã được dùng để điều chỉnh số lượng mục hàng, ví dụ như phân chia rồi xóa mục, thì bạn có thể tạo giỏ hàng có số lượng không hợp lệ, từ đó ngăn khách hàng thanh thoán.

Giảm giá theo số lượng và đoạn mã

Giảm giá theo số lượng được áp dụng trước giảm giá bằng đoạn mã, qua đó có thể giảm giá sâu hơn. Ví dụ: Đoạn mã áp dụng ưu đãi giảm giá theo số tiền cố định sẽ được thêm sau khi đã áp dụng mọi ưu đãi giảm giá theo số lượng.

Nếu ưu đãi giảm giá bằng đoạn mã sử dụng giá mục hàng để xác định số tiền giảm giá, thì ưu đãi giảm giá sẽ dựa trên mức giảm giá đã đủ điều kiện trước khi áp dụng bất kỳ đoạn mã nào.

Nếu đoạn mã thay đổi số lượng mục hàng thì đoạn mã sẽ không chạy lại để tính lại mức giảm giá theo số lượng mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí