Skapar B2B-kataloger

B2B-kataloger låter dig anpassa köpupplevelsen för de företag som du säljer till.

När du har skapat en B2B-katalog kan du tilldela den till en företagsplats för att låta B2B-kunder köpa produkter till specifika priser. Om du vill tillämpa en procentuell ökning eller minskning på alla dina produktpriser kan du ställa in en övergripande justering. Du kan också ställa in fasta priser som endast gäller för specifika produkter eller varianter. En katalog kan innehålla både en övergripande procentsats och fasta priser. Fasta priser för produkter eller varianter åsidosätter dock alla övergripande procentuella justeringar som du ställer in.

Antag till exempel att din butik säljer ljus för 10 USD styck. Du skapar en B2B-katalog och anger -20% i fältet Övergripande justering, vilket sänker priset på dina ljus med 20 % för företag med tillgång till katalogen. Ett ljus kostar lite mer att tillverka, så du anger ett fast pris på 9 USD för den produkten. När en kund med tillgång till katalogen besöker din butik, erbjuds de dina produkter för 8 USD, med undantag för ljus som du angav ett fast pris för. Ljuset, som har ett fast pris, påverkas inte av den övergripande justeringen och säljs för 9 USD.

Kataloger gör att du kan skräddarsy kundupplevelsen genom att inkludera alla produkter (både aktiva och utkast) eller endast en specifik delmängd av dina produkter.

Det finns ingen gräns för antalet kataloger som du kan skapa i din butik. Varje företagsplats kan dock ha maximalt 25 tilldelade kataloger.

Om du skapar flera kataloger som inkluderar samma produkt till olika priser, erbjuds kunderna det lägsta inställda priset för den artikeln. Till exempel har du en B2B-kund med åtkomst till två kataloger. I en katalog är priset för ett visst ljus inställt på 9 USD. I den andra katalogen är priset för den artikeln inställd på 7 USD. När kunden besöker din butik, erbjuds de det ljus till ett pris av 7 USD.

Om du har flera kataloger tilldelade till samma kund och produktpriserna är desamma i båda katalogerna, visas den första katalogen som skapades för kunden.

Försäljning i flera valutor med B2B

Du kan sälja till kunder i deras lokala valutor på ett av två sätt med B2B:

Använd lokala valutor med Shopify Markets

Om din butik använder Shopify Markets motsvarar priserna i din webbshop, varukorg, kassa och dina orderutkast din kunds lokala valuta. Valutan är baserad på din kunds leveransadress och konverteras utifrån automatiska eller manuella valutakurser.

Regler för avrundning av priser som du ställer in på din Markets-sida gäller inte för B2B-kunder.

Ange fasta priser i dina kataloger

Om du vill ange fasta priser för produkter utan att utföra en valutaväxling kan du manuellt ställa in en önskad valuta för kataloger när du skapar dem. Priserna för produkter med fast pris justeras inte. Priset för produkter med en procentuell justering konverteras baserat på automatiska eller manuella valutakurser.

Skapa en katalog

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på Skapa katalog.
 3. Ange en titel i fältet Titel. Titeln du skapar är inte synlig för kunderna.
 4. Valfritt: Klicka på Ändra i avsnittet Valuta för att välja en valuta för din katalog.
 5. Ange ett procentuellt värde i fältet Övergripande justering för att ställa in en prisjustering som gäller för alla produkter i din webbshop.
 6. Gör följande för att ställa in ett fast pris för alla varianter av en produkt:

  1. Klicka på Justera priser och klicka sedan på Ange priser manuellt.
  2. Klicka på Spara och fortsätt.
  3. Hitta produkterna som du vill justera och ange priserna som ska debiteras.
  4. Klicka på Spara.
 7. Gör följande för att ställa in ett fast pris för specifika produktvarianter:

  1. Klicka på Justera priser och klicka sedan på Ange priser manuellt.
  2. Klicka på Spara och fortsätt.
  3. Hitta produkten som du vill justera.
  4. Klicka på variantlänken under produktnamnet.
  5. Ange det pris som ska debiteras för de specifika varianterna.
  6. Klicka på Spara.
 8. Markera kryssrutan bredvid varje produkt för att inkludera eller utesluta produkter i katalogen och välj sedan antingen Inkludera i katalog eller Uteslut i katalog.

 9. Återgå till katalogsammanfattningen och gör sedan något av följande:

  • Om du har skapat ett företag klickar du på Lägg till företagsplatser för att tilldela katalogen till ett företag.
  • Om du inte har skapat ett företag ännu klickar du på Skapa ett företag.
 10. Öppna menyn i avsnittet Status och välj Aktiv.

Exportera och importera kataloger

När du har skapat en katalog kan du exportera din lista till en CSV-fil. När du har lagt till fasta priser definierar du produkter som ska inkluderas i en katalog eller anger kvantitetsregler. Du kan sedan importera CSV:en för att uppdatera dem. Du kan även hantera fasta priser över flera kataloger från katalogsidan genom att använda CSV-filer.

Du har till exempel en katalog tilldelad till ett företag som öppnar en ny plats, så du skapar en ny plats för företaget. Eftersom den nya platsen ligger längre bort och du inkluderar frakt i dina priser måste du höja dina priser. Du exporterar din katalog till den ursprungliga platsen och redigerar priserna med hjälp av ett kalkylprogram. Du skapar sedan en ny katalog, importerar den redigerade CSV-filen och tilldelar katalogen till den nya platsen.

Ladda ner ett exempel på CSV-fil

Du kan ladda ner och se en CSV-fil med en exempelkatalog att använda som en mall.

Exempelfilen innehåller exempelprodukter och varianter. Om du använder exempelfilen som en mall ska du se till att du tar bort alla exempelprodukter.

Beskrivning av katalogens CSV-fil

Den här tabellen listar fälten i katalogens CSV-fil.

Fältet Katalogtitel måste vara ifyllt. Produkter och varianter i katalogen kan identifieras med information i kolumnen lagerhållningsenhet. Om produkten inte har en lagerhållningsenhet måste produkten eller varianten ha identifierande information såsom Användarnamn, Alternativ1-namn och Alternativ1-värde.

Fältet Fast pris måste fyllas i för katalogimporten. Om både Fast pris och Ordinarie pris är tomma tas det fasta priset för den produkten eller varianten bort från katalogen.

Beskrivning av artiklarna i katalogen exporteras till CSV.
Kolumn Beskrivning
Catalog Title Namnet på katalogen.
SKU

SKU för produkten eller varianten. SKU används för att spåra lager med lagerspårningstjänster.

Om produkten du vill uppdatera har en SKU, kan du använda den i stället för annan information i CSV, till exempel Namn, Alternativ1-namn eller Alternativ1-värde.

Handle

Handles är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, streck och siffror men inga mellanslag, accenttecken eller andra tecken, inklusive punkter. Handles används i URL:en för varje produkt.

Namnet för en ”Snowboard för kvinnor” skulle till exempel vara snowboard för kvinnor och produktens URL skulle vara https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Om en produkt har ett alternativ listas alternativnamnet i denna kolumn. Till exempel Färg.
Option1 Value Om en produkt har ett alternativ listas alternativvärdet i denna kolumn. Till exempel Svart.
Option2 Name Om en produkt har ett andra alternativ listas det alternativnamnet i denna kolumn.
Option2 Value Om en produkt har ett andra alternativ listas alternativvärdet i den här kolumnen.
Option3 Name Om en produkt har ett tredje alternativ listas det alternativnamnet i denna kolumn.
Option3 Value Om en produkt har ett tredje alternativ listas det alternativvärdet i denna kolumn.
Fixed Price

Priset på produkten eller varianten. Inkludera endast priset och inkludera inte valutasymboler. Till exempel: 9.99.

Ett tomt fält i både Fast pris och Ordinarie pris tar bort det fasta priset för den produkten eller varianten från katalogen.

Compare-at

Ordinarie pris för produkten eller varianten. Inkludera endast priset och inkludera inte valutasymboler. Till exempel 9,99.

Ett tomt fält i både Fast pris och Ordinarie pris tar bort det fasta priset för den produkten eller varianten från katalogen.

Published

Om du vill inkludera en produkt i katalogen anger du TRUE i kolumnen Publicerad. Om du vill utesluta en produkt från katalogen anger du FALSE.

Du kan endast inkludera eller exkludera produkter och kan inte inkludera eller exkludera specifika produktvarianter. Endast den första raden i produktvarianterna granskas för detta urval.

Quantity Increment

Antalet artiklar med vilka varianten kan köpas, om varianten endast säljer i multipler av en inställd kvantitet. Det här fältet begränsar kunder från att köpa en kvantitet som inte finns i multiplar av kvantitetsökningen.

För att ställa in kvantitetsregler måste du ställa in ett värde som är 1 eller större för både Kvantitetsökning och Minsta orderkvantitet. Fältet maximal orderkvantitet är frivilligt och kan lämnas tomt.

Om värdena för Kvantitetsökning, Lägsta orderkvantitet och Högsta orderkvantitet är tomma för samma rad, tas kvantitetsreglerna för den produktvarianten bort.

Minimum Order Quantity

Det minsta antalet artiklar av varianten som en kund kan köpa vid ett tillfälle.

För att ställa in kvantitetsregler måste du ställa in ett värde som är 1 eller större för både Kvantitetsökning och Minsta orderkvantitet.

Maximum Order Quantity

Det maximala antalet artiklar av varianten som en kund kan köpa vid ett tillfälle.

Fältet maximal orderkvantitet är frivilligt och kan lämnas tomt.

Exportera en katalog

Kataloger kan exporteras individuellt eller i bulk. När exporten är klar skickas CSV-filerna till dig i ett e-postmeddelande.

Endast priser för produkter med fasta priser visas i den exporterade katalogen. Priser för produkter med en procentuell justering ingår inte.

Om du vill uppdatera en produktvariant i en katalog med hjälp av en CSV-uppladdning kan du ange information i SKU-kolumnen istället för kolumnerna alternativ och värden, till exempel Alternativ1-namn och Alternativ1-värde.Kolumnen Publicerad påverkar inte enskilda varianter.

Exportera en enskild katalog

Exportera en enskild katalog från din Shopify-admin.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på en befintlig katalog för att exportera en lista med dina produkter som har tillämpade prisjusteringar.
 3. Klicka på Hantera och välj sedan Exportera CSV.
 4. Plocka ut en av följande för att välja vilka produkter du ska exportera:

  • Alla produkter
  • Endast inkluderade produkter
  • Endast produkter med fasta priser
  • Endast produkter med kvantitetsregler
 5. Välj CSV-filens format.

 6. Klicka på Exportera CSV.

Exportera flera kataloger i bulk

Exportera flera kataloger i bulk från din Shopify-admin.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Välj de kataloger som du vill exportera.
 3. Välj något av följande för att välja vilka kataloger du vill exportera:

  • Aktuell sida
  • Valda kataloger
 4. Plocka ut en av följande för att välja vilka produkter du ska exportera:

  • Alla produkter
  • Endast inkluderade produkter
  • Endast produkter med fasta priser
  • Endast produkter med kvantitetsregler
 5. Välj format för CSV-filerna.

 6. Klicka på Exportera CSV.

Importera en katalog

Kataloger kan importeras individuellt eller i bulk. Beroende på katalogens storlek kan det ta lite tid för importen att slutföras. En avisering indikerar när importen är klar.

Du kan importera en ny katalog, uppdatera en enstaka katalog eller uppdatera flera kataloger i bulk.

Skapa en ny katalog

Skapa en ny B2B-katalog genom att importera en CSV-fil.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på Importera katalog för att importera CSV till en ny katalog.
 3. Klicka på Lägg till fileller dra och släpp dina filer i dialogrutan för att ladda upp.
 4. Klicka på Förhandsgranska import.
 5. Granska förhandsgranskningen för att verifiera att dina kolumner och data är korrekta och klicka sedan på Importera CSV.

  • Klicka på Skapa katalog för att importera CSV-filen till en ny katalog.
  • Klicka på en befintlig katalog för att importera CSV-filen till en befintlig katalog.
 6. Klicka Justera priser och välj sedan Importera priser.

 7. Klicka på Spara och fortsätt om du importerar en CSV till en befintlig katalog.

 8. Klicka på Lägg till fileller dra och släpp dina filer i dialogrutan för att ladda upp.

 9. Klicka på Förhandsgranska import.

 10. Granska förhandsgranskningen för att verifiera att dina kolumner och data är korrekta och klicka sedan på Importera CSV.

Uppdatera en enstaka katalog

Uppdatera en befintlig B2B-katalog genom att importera en CSV-fil.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på den befintliga katalogen som du vill uppdatera.
 3. Klicka på Justera priser och välj sedan Importera CSV.
 4. Klicka på Lägg till fil eller dra och släpp dina filer i dialogrutan för att ladda upp.
 5. Klicka på Förhandsgranska import.
 6. Granska förhandsgranskningen för att verifiera att dina kolumner och data är korrekta och klicka sedan på Importera CSV.

Uppdatera flera kataloger i bulk

Uppdatera flera kataloger i bulk genom att importera en CSV-fil.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka Lägg till fil eller dra och släpp filen i dialogrutan för att ladda upp.
 3. Klicka på Förhandsgranska import.
 4. Granska förhandsgranskningen för att verifiera att dina kolumner och data är korrekta och klicka sedan på Importera CSV.
 5. Valfritt: Klicka på Stäng för att fortsätta arbeta medan importen behandlas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis