Tạo phí vận chuyển cho Advanced Cash on Delivery

Để cung cấp hình thức thu tiền khi giao hàng làm một tùy chọn thanh toán, bạn có thể tạo phí vận chuyển nâng cao cho hình thức thu tiền khi giao hàng bằng ứng dụng Advanced Cash on Delivery. Những mức phí này giúp bạn thu từ khách hàng một khoản tiền bổ sung bao gồm cả chi phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng. Bằng cách tạo nhiều mức phí vận chuyển cho hình thức thu tiền khi giao hàng, bạn có thể tùy chỉnh phí dựa trên nhiều phương thức vận chuyển hoặc loại đơn hàng. Ví dụ: Bạn có thể tính phí thu tiền khi giao hàng cao hơn đối với đơn hàng vận chuyển nhanh.

Tạo phí vận chuyển cho Advanced Cash on Delivery

Trước khi tạo phí vận chuyển cho hình thức thu tiền khi giao hàng, đảm bảo rằng tùy chọn Đây là sản phẩm hiện vật được chọn đối với tất cả sản phẩm của bạn. Điều này sẽ đảm bảo phí vận chuyển hiển thị trong quy trình thanh toán của cửa hàng.

Bạn nên tạo mức phí trong ứng dụng Advanced Cash on Delivery sao cho tương ứng với các mức phí vận chuyển bạn đã thiết lập trong Cài đặt vận chuyển của trang quản trị Shopify. Để duy trì sự nhất quán và theo dõi mức phí, bạn có thể sử dụng quy ước đặt tên. Ví dụ: Nếu có phí vận chuyển Nhanh, bạn có thể tạo phí vận chuyển Vận chuyển nhanh + Thu tiền khi giao hàng trong ứng dụng này.

Để thêm phí thu tiền khi giao hàng, nhập một khoản phí kết hợp bao gồm phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng. Ví dụ: Nếu bạn đã có phí giao hàng nhanh 30,00 INR và muốn thêm phí thu tiền khi giao hàng là 10,00 INR, bạn có thể tạo phí "Vận chuyển nhanh + Thu tiền khi giao hàng" là 40,00 INR.

Bước:

  1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.
  2. Trong mục phí vận chuyển Thu tiền khi giao hàng, chọn Create new Cash on Delivery shipping rates (Tạo mức phí vận chuyển Thu tiền khi giao hàng mới) rồi nhấp vào Add rate (Thêm phí).
  3. Nhập tên khoản phí vào trường Name (Tên).
  4. Trong trường Description (Mô tả), nhập mô tả về khoản phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng này.
  5. Nếu bạn muốn tính phí vận chuyển dựa trên giá, chọn Price based (Dựa trên giá) trong mục Range (Khoảng giá) và nhập giá đơn hàng tối thiểu và tối đa vào các trường được cung cấp.
  6. Nếu bạn muốn tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng. chọn Weight based (Dựa trên trọng lượng) trong mục Range (Phạm vi), rồi nhập trọng lượng đơn hàng tối đa và tối thiểu vào các trường đã cho.
  7. Trong trường Rate amount (Tiền phí), nhập mức phí bạn muốn tính đối với khoản phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng này. Khoản phí này bao gồm cả phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng bạn muốn thu.
  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí