Thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Thu tiền khi giao hàng vào chủ đề

Bạn có thể để khách hàng kiểm tra xem mã bưu chính của họ có đủ điều kiện sử dụng phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng hay không bằng cách thêm một đoạn mã kiểm tra trạng thái sẵn sàng vào chủ đề của bạn trên trang sản phẩm hoặc trang giỏ hàng.

Tạo đoạn mã trình kiểm tra phạm vi sử dụng

Để thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Phát hàng thu tiền hộ (COD), bạn cần tùy chỉnh Chủ đề Shopify.

Bước:

Thêm đoạn mã về trình kiểm tra phạm vi sử dụng vào trang giỏ hàng hoặc sản phẩm

  1. Trong thư mục Mẫu, tìm và nhấp vào product.liquid hoặc cart.liquid.
  2. Dán dòng dưới đây vào vị trí bạn muốn hiển thị biểu mẫu của trình kiểm tra:
{% render 'cod-checker' %}
  1. Lưu thay đổi. Trình kiểm tra phạm vi sử dụng nay đã có trên trang giỏ hàng hoặc sản phẩm của bạn.

Truy cập cửa hàng demo

Truy cập vào cửa hàng demo để xem cách dùng trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Thu tiền khi giao hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí