Thu thuế và thuế nhập khẩu quốc tế

Nếu bạn gửi hàng quốc tế, khách hàng có thể bị tính thêm thuế và thuế nhập khẩu.

Yêu cầu

Bạn có thể tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán nếu cửa hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

Nếu cửa hàng không đáp ứng các yêu cầu về thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Trước khi kích hoạt tính năng này, tham khảo:

Kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu

Bạn có thể quản lý cài đặt thuế và thuế nhập khẩu cho cửa hàng trong mục Thuế và thuế nhập khẩu của trang quản trị Shopify. Sau khi kích hoạt tính năng này, bạn cũng có thể quản lý cài đặt thu thuế và thuế nhập khẩu đối với quốc gia và khu vực trong mục Thị trường của trang quản trị Shopify.

Hướng dẫn liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí