Thu thuế và thuế nhập khẩu quốc tế

Nếu bạn gửi hàng quốc tế, khách hàng có thể bị tính thêm thuế và thuế nhập khẩu.

Lựa chọn của bạn về cách quản lý thuế và thuế nhập khẩu được quản lý trong mục Thị trường của trang quản trị Shopify. Bạn có thể tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán nếu cửa hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

Nếu cửa hàng không đáp ứng các yêu cầu về thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí