Câu hỏi thường gặp về GST tại Ấn Độ

Thuế dịch vụ và hàng hóa (GST) có hiệu lực tại Ấn Độ vào ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Thuế GST là thuế gián tiếp áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ, thay thế các loại thuế và khoản thu thuế khác mà chính quyền trung ương và các tiểu bang áp dụng, bao gồm Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế bán hàng trung ương, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thương mại, v.v.

Trao đổi với chuyên gia tư vấn thuế để đảm bảo doanh nghiệp của bạn đã được đăng ký và tuân thủ thuế GST.

Tôi có cần đăng ký thuế GST không?

Tùy từng trường hợp. Nhìn chung, đăng ký GST là bắt buộc nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh thu trong một năm tài chính vượt quá 2.000.000 INR (1.000.000 INR đối với các tiểu bang Đông Bắc và vùng núi).
 • Doanh nghiệp đã được đăng ký theo luật trước đó, ví dụ như thuế dịch vụ hoặc thuế GTGT.
 • Bạn cung cấp hàng hóa giữa các tiểu bang.
 • Bạn bán hàng trên thị trường trực tuyến.

Đây chưa phải danh sách đầy đủ. Hãy trao đổi với chuyên gia tư vấn thuế để tìm hiểu xem bạn cần đăng ký hay không.

IGST, CGST và SGST khác nhau ở điểm nào?

Đối với các đơn hàng tại tiểu bang bạn đặt trụ sở kinh doanh, bạn cần thanh toán Thuế GST trung ương (CGST) cho chính quyền trung ương và Thuế GST tiểu bang (SGST) cho chính quyền tiểu bang. Đối với các đơn hàng ngoài tiểu bang bạn đặt trụ sở kinh doanh, bạn phải thanh toán khoản Thuế GST hợp nhất (IGST) cho chính quyền trung ương.

Bạn không thể thiết lập nhiều mục hàng chịu thuế trong Shopify nhưng bạn có thể thiết lập các khoản thuế sao cho sẽ thu được tổng tiền thuế SGST và CGST cho doanh số hàng hóa đã bán tại tiểu bang mà bạn trụ sở kinh doanh.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về các danh mục GST khác nhau ở đâu?

Để biết thông tin về các danh mục GST, tham khảo trang web của Tổng cục Thuế và Hải quan.

Tôi nên thiết lập các khoản thuế như thế nào?

Mức thuế suất khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm nên không thể tự động thiết lập thuế suất cụ thể. Thay vào đó, Shopify thiết lập một số cài đặt mặc định mà bạn phải cập nhật tùy theo nhu cầu cụ thể.

Cài đặt thuế ban đầu tại Ấn Độ
Cài đặt thuế Shopify Loại thuế Số tiền thuế mặc định Hành vi thuế
Thuế quốc gia CGST 9%
Vùng - Tất cả tiểu bang ngoại trừ Karnataka IGST 18% thay vì thuế liên bang 9%
Vùng - Karnataka SGST 9% thêm vào thuế liên bang 9%

Chú ý: Cài đặt ban đầu dành cho cửa hàng chỉ được cung cấp làm điểm bắt đầu và không nhằm mục đích sử dụng cho tới khi được đánh giá và cập nhật. Nếu bạn không chắc cần thu loại thuế nào, liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế tại địa phương.

Sử dụng thuế suất mặc định làm điểm bắt đầu để thiết lập thuế.

Ví dụ: Giả sử bạn đặt trụ sở tại tiểu bang Maharashtra, nơi áp dụng thuế GST 28%. Để thu đúng tỷ lệ phần trăm thuế, thực hiện những thay đổi sau đối với cài đặt thuế mặc định:

 1. Đặt Thuế quốc gia thành 14%.
 2. Trong mục Vùng, đặt thuế suất IGST thành 28% đối với tất cả các tiểu bang ngoại trừ Karnataka và Maharashtra.
 3. Đối với Karnataka:

  1. Đặt thuế suất thành 28%.
  2. Thay đổi tên thuế thành IGST.
  3. Đặt hành vi thuế thành thay vì thuế liên bang 14%.
 4. Đối với Maharashtra:

  1. Đặt thuế suất thành 14%.
  2. Thay đổi tên thuế thành SGST.
  3. Đặt hành vi thuế thành thêm vào thuế liên bang 14%.

Để áp dụng các mức thuế khác nhau cho nhiều loại sản phẩm, bạn có thể tạo các bộ sưu tập ẩn cho từng danh mục thuế và chỉ định sản phẩm cho những bộ sưu tập này, rồi ghi đè thuế suất cho từng bộ sưu tập.

Làm cách nào để đảm bảo cài đặt thuế của tôi là chính xác?

Shopify giúp tự động hóa các khoản thuế nhưng không chuyển tiền hoặc kê khai thuế giúp bạn. Bạn có trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia thuế địa phương để đảm bảo bạn thu đúng thuế suất.

Khi biết cần thu những khoản thuế nào và đã nhập thuế suất, bạn có thể tạo một vài đơn hàng kiểm tra để đảm bảo rằng bạn thu đúng thuế. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Đặt đơn hàng kiểm tra.

Tại sao tôi không thấy thuế suất như mong đợi?

Một số cài đặt khác nhau có thể ảnh hưởng đến cách bạn tính thuế cho khách hàng. Nếu bạn không thấy kết quả như mong đợi, xem lại những mục sau:

 • Nếu thuế vùng không được tính, kiểm tra để đảm bảo rằng bạn chưa thực hiện bất kỳ cài đặt nào ngăn cản việc thu thuế này. Nếu khách hàng được cài đặt là miễn thuế, đơn hàng của họ không bị tính thuế. Nếu sản phẩm được cài đặt là miễn thuế, sản phẩm đó không bị tính thuế.

 • Nếu mức thuế cần thu quá cao, đảm bảo rằng thuế suất vùng có cài đặt phù hợp đối với hành vi thuế. Hầu hết các tiểu bang trong cửa hàng được mặc định thiết lập thành thay vì để chỉ sử dụng tỷ lệ phần trăm thuế cơ sở của tiểu bang đó. Các hành vi thuế như gộp vàochồng lên làm tăng tiền thuế áp dụng. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Đảm bảo không trùng lặp thuế.

 • Nếu bạn cài đặt sản phẩm sao cho giá đã bao gồm thuế, khách hàng có thể tưởng như chưa tính thuế. Cài đặt này thu của khách hàng đúng giá bạn đã niêm yết cho sản phẩm đó, sau đó tính toán phần tiền thuế trong giá đó. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Đưa thuế vào giá sản phẩm.

Làm thế nào để đặt mã HSN cho sản phẩm?

Bạn có thể sử dụng mã biểu thuế HS cho sản phẩm để lưu trữ mã HSN. Trường này nằm trong mục Vận chuyển của trang sản phẩm.

Trường này yêu cầu mã có ít nhất 6 chữ số. Nếu bạn muốn sử dụng mã HSN ngắn hơn, thêm mã HS dưới dạng Trường thông tin bổ sung hoặc thẻ sản phẩm.

Shopify có cung cấp hóa đơn tuân thủ thuế GST không?

Không. Shopify không tạo hóa đơn tuân thủ thuế GST. Để tạo hóa đơn tuân thủ thuế GST, sử dụng dịch vụ lập hóa đơn thuế GST bên thứ ba tại địa phương hoặc ứng dụng trong Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí