Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là nhãn được chỉ định cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm. Các danh mục này cho biết nghĩa vụ thuế và khoản miễn thuế mà khách hàng có khi mua những sản phẩm cụ thể đó. Danh mục sản phẩm được chọn từ Phân loại sản phẩm của Shopify, đây là danh sách tiêu chuẩn định sẵn.

Danh mục sản phẩm cũng giúp ích trong việc quản lý sản phẩm và có thể được sử dụng cho những thao tác sau:

Đề xuất danh mục sản phẩm tự động

Khi bạn tạo sản phẩm, đề xuất cho danh mục sản phẩm tiêu chuẩn sẽ được tạo dựa trên các thông tin như tiêu đề, mô tả và phương tiện liên quan.

Danh mục này chỉ là gợi ý và không được xem là lời khuyên về thuế. Bạn cần xác minh độ chính xác của danh mục sản phẩm trước khi chấp nhận và trao đổi với chuyên gia về thuế nếu cần.

Bạn có thể truy cập và đánh giá danh mục sản phẩm gợi ý trên trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể truy cập danh sách tất cả các sản phẩm cần lựa chọn danh mục sản phẩm theo cách thủ công.

Truy cập danh mục sản phẩm

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.
 3. Trong mục Phân loại sản phẩm cho mục đích thuế, nhấp vào Quản lý danh mục.
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau để chỉ định danh mục sản phẩm:

Chọn và quản lý danh mục sản phẩm

Trên trang Danh mục sản phẩm, thông báo sẽ hiển thị nếu bạn không áp dụng danh mục sản phẩm hoặc nếu bạn có gợi ý cho danh mục sản phẩm cần đánh giá. Có hai tab hiển thị sản phẩm cần đánh giá. Tab Đánh giá đang chờ xử lý hiển thị các sản phẩm được gợi ý danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm gợi ý trong tab này không áp dụng trừ khi bạn chấp nhận. Tab Lựa chọn đang chờ xử lý hiển thị sản phẩm không có gợi ý và phải được chọn thủ công.

Bạn có thể áp dụng danh mục sản phẩm cho sản phẩm theo nhiều cách.

Chọn hoặc phê duyệt từng danh mục sản phẩm

 1. Trên trang Danh mục sản phẩm, tìm sản phẩm để chọn hoặc phê duyệt.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  1. Nếu có danh mục sản phẩm gợi ý, hãy phê duyệt đề xuất:
   1. Nhấp vào dấu kiểm trong hộp Danh mục sản phẩm.
   2. Nhấp vào Save (Lưu).
  2. Tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm:
   1. Nhấp vào dấu x trong hộp Danh mục sản phẩm.
   2. Trong hộp Danh mục sản phẩm, bắt đầu nhập mô tả sản phẩm.
   3. Nhấp vào danh mục sản phẩm khi có gợi ý chính xác.
   4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chọn hoặc phê duyệt hàng loạt danh mục sản phẩm

 1. Trên trang Danh mục sản phẩm, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tất cả sản phẩm bạn muốn chọn hoặc phê duyệt.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  1. Nếu có gợi ý, hãy phê duyệt danh mục sản phẩm được đề xuất cho tất cả sản phẩm đã chọn:
   1. Bên dưới danh sách sản phẩm, nhấp vào Chấp nhận và lưu.
   2. Nhấp vào Chấp nhận và lưu tất cả.
  2. Nếu được cung cấp gợi ý, hãy tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm cho các sản phẩm đã chọn:
   1. Bên dưới danh sách sản phẩm, nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm.
   2. Trong hộp Danh mục sản phẩm, bắt đầu nhập mô tả sản phẩm.
   3. Nhấp vào danh mục sản phẩm khi có gợi ý chính xác.
   4. Nhấp vào Save (Lưu).
  3. Nếu không có gợi ý, hãy tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm cho tất cả sản phẩm đã chọn:
   1. Bên dưới danh sách sản phẩm, nhấp vào Chọn danh mục.
   2. Trong ô Chọn danh mục, bắt đầu nhập mô tả sản phẩm.
   3. Nhấp vào danh mục sản phẩm khi có gợi ý chính xác.
   4. Nhấp vào Chấp nhận và lưu tất cả.

Chọn danh mục sản phẩm bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập danh mục sản phẩm bằng cách nhập dữ liệu sản phẩm từ tệp CSV. Để xác minh rằng các giá trị của danh mục sản phẩm khớp với danh sách định sẵn của Shopify, tham khảo Phân loại sản phẩm của Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để làm mẫu.

Tính thuế theo danh mục sản phẩm

Sau khi bạn phân loại sản phẩm, các danh mục được sử dụng để tự động xác định nghĩa vụ thuế khi bán hàng vào một tiểu bang cụ thể. Sử dụng danh mục sản phẩm làm tăng độ chính xác của cách tính thuế và giảm nhu cầu ghi đè thuế.

Ví dụ: Giả sử bạn bán áo thun. Tại New York, quần áo và giày dép dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng tại Thành phố New York và Tiểu bang New York. Nếu bạn đặt danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm, bạn sẽ không bị tính thuế khi bán sản phẩm cho khách hàng tại New York. Nếu các quy tắc quản lý những sản phẩm này thay đổi trong tương lai, cách tính thuế cho sản phẩm của bạn sẽ được tự động cập nhật mà bạn không cần thực hiện thao tác nào.

Nếu bạn đặt danh mục sản phẩm cho sản phẩm có ghi đè tại chỗ, ghi đè sẽ có thứ tự ưu tiên hơn tính toán thuế theo danh mục sản phẩm. Điều này bao gồm ghi đè thuế dựa trên bộ sưu tập. Cân nhắc xóa mọi thông tin ghi đè thuế sản phẩm xung đột với danh mục sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nắm được các quy tắc thuế không được tính theo danh mục sản phẩm, hãy giữ lại thông tin ghi đè thuế sản phẩm.

Bạn không bắt buộc phải sử dụng danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, nếu chọn không áp dụng danh mục sản phẩm cho sản phẩm thì bạn cần sử dụng và cập nhật thủ công thông tin ghi đè thuế.

Giới hạn

Trong một số trường hợp, không thể sử dụng danh mục sản phẩm để tính thuế:

 • Các loại thuế dành riêng cho ngành hoặc cho sản phẩm phát sinh thuế mục hàng riêng, ví dụ như phí chất thải điện tử.
 • Thuế dựa trên số lượng, trọng lượng, nguyên liệu hoặc kích cỡ, ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Mẫu mã của một sản phẩm không được có danh mục sản phẩm khác nhau.
 • Hàng hóa theo gói được tạo dưới dạng sản phẩm duy nhất có một danh mục sản phẩm duy nhất.
 • Danh mục sản phẩm không đồng bộ giữa Shopify và các sàn giao dịch như Meta hoặc Google.
 • Danh mục sản phẩm không áp dụng cho đơn hàng không đủ điều kiện áp dụng Shopify Tax.
 • Sản phẩm và danh mục có thông tin ghi đè thuế.

Xem trước cách tính thuế cho bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.
 3. Trong mục Phân loại sản phẩm cho mục đích thuế, nhấp vào Quản lý danh mục.
 4. Nhấp vào Xem trước thuế suất.
 5. Chọn danh mục sản phẩm bằng cách tìm kiếm hoặc chọn trong menu thả xuống và điền giá tiền vào.
 6. Nhấp vào Xem trước, sau đó bạn có thể lặp lại quy trình đối với các danh mục khác.
 7. Nhấp vào Đóng khi đã xong.

Kiểm tra thuế được tính theo danh mục sản phẩm

Vì không có cách nào để xem trước thuế suất cụ thể, bạn nên tạo đơn hàng nháp để xác minh rằng sản phẩm bị đánh thuế như dự kiến. Nếu kết quả tính thuếuế không như bạn mong đợi, hãy xem lại mã sản phẩm để đảm bảo chính xác. Để được hỗ trợ cài đặt danh mục sản phẩm, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn không chắc chắn mình đã đặt đúng danh mục sản phẩm, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí