Cập nhật thông báo qua email

Đang cập nhật phương thức dùng để tính thuế cho khách hàng tại cửa hàng. Nếu bạn sử dụng mẫu mặc định cho thông báo qua email, mẫu thông báo qua email của bạn sẽ được tự động cập nhật để duy trì trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng. Trong trường hợp này, bạn không cần thực hiện thao tác nào.

Nếu đã tùy chỉnh mẫu thông báo thì có thể bạn sẽ cần thay đổi mẫu thông báo theo cách thủ công. Không thể tự động cập nhật tất cả các mẫu tùy chỉnh. Ngoài các thay đổi cần thiết để hiển thị thuế ước tính, có thể bạn sẽ cần thực hiện thêm một số thay đổi đối với mẫu của mình. Những thay đổi này giúp mẫu của bạn mô tả chính xác và thể hiện được sự khác biệt giữa khoản thanh toán được ủy quyền, nghĩa là khoản thanh toán đã được xác minh là có thể thực hiện trên thẻ tín dụng của khách hàng, và khoản thanh toán được thu hồi, nghĩa là khoản thanh toán đã được hoàn tất và tính vào thẻ của khách hàng.

Sử dụng danh sách kiểm tra này để theo dõi mẫu cần cập nhật:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí