Cập nhật thông báo qua email về Xác nhận đơn hàng

Nếu cửa hàng sử dụng mẫu thông báo tùy chỉnh thì có thể bạn sẽ cần cập nhật thông báo về Xác nhận đơn hàng theo cách thủ công để đảm bảo mẫu tương thích với Shopify Tax.

Những thay đổi này đòi hỏi bạn phải quen thuộc với mã được dùng trong mẫu thông báo của Shopify. Nếu mẫu của bạn có mức độ tùy chỉnh cao và bạn không chắc chắn về cách áp dụng các thay đổi cần thiết thì hãy liên hệ với nhà phát triển đã thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào Khôi phục mặc định để khôi phục mẫu về trạng thái ban đầu. Việc khôi phục mặc định sẽ xóa mọi tùy chỉnh bạn đã thực hiện, nhưng sẽ đảm bảo mẫu của bạn là phiên bản mới nhất.

Trước khi thực hiện thay đổi, hãy sao lưu mẫu bằng cách sao chép và dán mẫu vào tài liệu khác, ví dụ như Google Docs. Sau khi thực hiện thay đổi, nhấp vào Xem trước để xem lại các thay đổi và đảm bảo các thay đổi này hoạt động như mong muốn trước khi nhấp vào Lưu.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thông báo > Xác nhận đơn hàng.
 2. Tìm phần mã bắt đầu bằng <span>Tip</span>.

  1. Tìm đoạn mã {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}. Trong mẫu mặc định, đoạn mã này xuất hiện ở dòng 393.
  2. Thay đổi mã thành {% unless transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "void" %}.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 3. Tìm phần mã bắt đầu bằng <span>Total</span>.

  1. Tìm đoạn mã {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}. Trong mẫu mặc định, đoạn mã này xuất hiện ở dòng 456.
  2. Thay đổi mã thành {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 4. Tìm phần mã bắt đầu bằng <h4>Shipping method</h4>.

  1. Tìm đoạn mã {% if transaction_count > 0 %}. Trong mẫu mặc định, đoạn mã này xuất hiện ở dòng 555.
  2. Thay đổi mã thành {% if transaction_size > 0 %}.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Tìm phần mã bắt đầu bằng <h4>Payment method</h4>.

  1. Tìm đoạn mã {% if transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}. Trong mẫu mặc định, đoạn mã này xuất hiện ở dòng 560.
  2. Thay đổi mã thành {% if transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 6. Không bắt buộc: Xem trước thay đổi bằng cách nhấp vào Xem trước.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí