Thuế ước tính khi thanh toán

Để cải thiện độ chính xác, khách hàng sẽ thấy cách tính thuế ước tính trong quá trình thanh toán. Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, số tiền thuế cuối cùng sẽ được tính và thu từ khách hàng.

Trải nghiệm khách hàng sử dụng thuế ước tính khi thanh toán

Khi khách hàng đang trong quá trình thanh toán, thuế sẽ được liệt kê là Thuế ước tính và có biểu tượng ?. Khi khách hàng di con trỏ đến biểu tượng, chú giải công cụ sẽ hiển thị cho biết số tiền thuế cuối cùng sẽ được tính sau khi đặt đơn hàng và gửi cho khách hàng số tiền thuế cuối cùng qua tin nhắn hoặc email.

Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, Thuế ước tính sẽ được hiển thị trên trang trạng thái đơn hàng của khách hàng cho đến khi tính thuế và thẻ tín dụng của khách hàng được ủy quyền cho số tiền thuế ước tính. Khoản thanh toán sẽ không được thu hồi cho đến khi số tiền thuế cuối cùng được tính.

Sau khi hoàn tất quá trình quyết toán thuế, số tiền thuế cuối cùng sẽ hiển thị trong email hoặc tin nhắn xác nhận đơn hàng của khách hàng. Trang trạng thái đơn hàng của khách hàng cũng sẽ được cập nhật để thêm số tiền thuế cuối cùng. Khách hàng phải trả tổng số tiền mới, bao gồm số tiền thuế cuối cùng.

Số tiền thuế cuối cùng có thể thấp hoặc cao hơn số tiền ước tính đã cung cấp cho khách hàng trong quá trình thanh toán. Trong trường hợp này, không cần thực hiện hành động nào, ví dụ như hoàn tiền. Thuế ước tính chỉ được ủy quyền bởi phương thức thanh toán, nhưng sẽ không được tính cho khách hàng.

Nếu thuế đơn hàng được ước tính quá cao, nghĩa là số tiền thuế cuối cùng thấp hơn số tiền thuế ước tính được cung cấp cho khách hàng trong quá trình thanh toán, thì chỉ thu hồi số tiền cuối cùng trên thẻ tín dụng của khách hàng. Số tiền còn lại được ủy quyền trên thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được hoàn trả. Nếu bạn sử dụng Shopify Payments, khoản chênh lệch giữa số tiền được ủy quyền và số tiền đã thực sự thu hồi sẽ hiển thị dưới dạng khoản hoàn tiền trên trang thanh toán.

Nếu thuế đơn hàng được ước tính quá thấp, nghĩa là số tiền thuế cuối cùng cao hơn số tiền thuế ước tính được cung cấp cho khách hàng trong quá trình thanh toán, thì ủy quyền trên thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị hủy giá trị và ủy quyền mới sẽ được tạo cho số tiền cuối cùng. Nếu phương thức thanh toán của khách hàng không có đủ số tiền cần thiết cho số tiền ủy quyền mới, đơn hàng sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng dưới dạng đơn hàng chưa thanh toán bị tạm dừng thực hiện. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng khoản thanh toán của họ không thành công và nhắc họ hoàn tất mua hàng. Để xem lại mẫu thông báo được gửi trong trường hợp này, hãy truy cập trang quản trị Shopify rồi vào Cài đặt > Thông báo > Lỗi thanh toán đang chờ xử lý.

Thu hồi và ủy quyền thanh toán khi sử dụng thuế ước tính

Khi bạn sử dụng thuế ước tính, thẻ tín dụng của khách hàng được ủy quyền cho tiền thuế ước tính trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi tính thuế cuối cùng, khoản thanh toán sẽ được thu hồi và thẻ của khách hàng bị tính phí.

Quy trình ủy quyền và thu hồi thanh toán được hiển thị trên lịch trình đơn hàng.

Thay đổi đối với lịch trình đơn hàng khi sử dụng thuế ước tính

Trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify, lịch trình đơn hàng sẽ liệt kê khoản thanh toán được ủy quyền dựa trên thuế ước tính và số tiền thanh toán thu hồi dựa trên thuế cuối cùng. Nếu đơn hàng sử dụng tính năng ước tính thuế, thông tin sau sẽ xuất hiện trong lịch trình đơn hàng:

  • Số tiền được ủy quyền - Mục này trên lịch trình đơn hàng cho biết số tiền được ủy quyền trên thẻ tín dụng của khách hàng, dựa trên thuế ước tính. Ví dụ: $432.00 USD was authorized on the Visa ending in 7525.
  • Cập nhật số tiền thuế - Mục này trên lịch trình đơn hàng sẽ xuất hiện trong lịch trình nếu số tiền thuế cuối cùng khác với số tiền thuế ước tính. Ví dụ: Tax amount was updated from $22.00 USD to $20.00 USD.
  • Số tiền thu hồi - Mục này trên lịch trình đơn hàng cho biết mức phí thực tế mà khách hàng phải trả dựa trên số tiền thuế cuối cùng. Ví dụ: $430 USD was captured on the Visa ending in 7525.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí