ภาษีโดยประมาณในขั้นตอนการชำระเงิน

เพื่อให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำมากขึ้น ระบบจะแสดงการประมาณการภาษีให้แก่ลูกค้าเมื่ออยู่ในขั้นตอนการชำระเงิน หลังจากขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จํานวนเงินภาษีในตอนท้ายจะถูกคํานวณและเรียกเก็บจากลูกค้า

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าพร้อมภาษีโดยประมาณในขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ภาษีจะถูกแสดงเป็นภาษีโดยประมาณพร้อมไอคอน?เมื่อลูกค้าวางเคอร์เซอร์ไว้เหนือไอคอน เคล็ดลับเกี่ยวกับเครื่องมือจะปรากฏขึ้นซึ่งจะระบุว่ามูลค่าภาษีในตอนท้ายจะปรากฏขึ้นหลังทำการสั่งซื้อและมูลค่าภาษีในตอนท้ายจะถูกส่งไปให้พวกเขาผ่านข้อความหรืออีเมล

เมื่อขั้นตอนการซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยภาษีโดยประมาณจะแสดงบนหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าจนกว่าจะมีการคำนวณภาษี และบัตรเครดิตของลูกค้าได้รับอนุญาตให้จ่ายเงินภาษีตามที่ประมาณการไว้ จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่ามูลค่าภาษีในตอนท้ายจะถูกคำนวณออกมา

หลังจากกระบวนการสรุปภาษีเสร็จสิ้นลงแล้ว มูลค่าภาษีในตอนท้ายจะปรากฏบนอีเมลหรือข้อความยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้า หน้าสถานะการสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับข้อมูลมูลค่าภาษีในตอนท้ายด้วยและลูกค้าจะถูกเรียกเก็บยอดรวมใหม่ซึ่งรวมถึงมูลค่าภาษีในตอนท้าย

มูลค่าภาษีในตอนท้ายอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าภาษีโดยประมาณที่ได้แจ้งให้กับลูกค้าระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การขอคืนเงิน ภาษีโดยประมาณจะได้รับอนุญาตให้จ่ายจากช่องทางการชำระเงินเท่านั้น แต่จะไม่ถูกเรียกเก็บจากลูกค้า

หากประมาณการภาษีในคำสั่งซื้อเกินจํานวน ซึ่งหมายความว่ายอดภาษีในขั้นสุดท้ายต่ำกว่าภาษีโดยประมาณที่ระบุต่อลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน จะมีการเรียกเก็บเฉพาะยอดในขั้นสุดท้ายจากบัตรเครดิตของลูกค้า โดยเงินที่ได้รับอนุมัติจากบัตรเครดิตของลูกค้าที่เหลือจะถูกส่งคืน หากคุณใช้ Shopify Payments ส่วนต่างของจํานวนเงินที่อนุมัติและจํานวนเงินที่เก็บจริงจะแสดงเป็นการคืนเงินในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณ

หากการประมาณภาษีในคำสั่งซื้อน้อยเกินไป ซึ่งหมายความว่ายอดภาษีในขั้นสุดท้ายสูงกว่าภาษีโดยประมาณที่แจ้งต่อลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน การขออนุมัติสำหรับยอดชำระเดิมในบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกยกเลิก และจะมีการสร้างการอนุมัติสำหรับยอดชำระใหม่เป็นยอดในขั้นสุดท้าย หากวิธีการชำระเงินของลูกค้ามีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการอนุมัติยอดชำระใหม่ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะปรากฏในหน้า คำสั่งซื้อ เป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินซึ่งมีการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลซึ่งระบุว่าการซื้อสินค้าล้มเหลวให้ลูกค้า และแจ้งให้พวกเขาทำการซื้อให้เสร็จสิ้น หากต้องการตรวจสอบเทมเพลตของการแจ้งเตือนที่ส่งในกรณีนี้ ให้ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยไปยัง การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การชำระเงินที่รอดำเนินการเกิดข้อผิดพลาด

การอนุมัติการชำระเงินและจัดเก็บเงินด้วยภาษีโดยประมาณ

เมื่อคุณใช้ภาษีโดยประมาณ บัตรเครดิตของลูกค้าจะได้รับการอนุมัติในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับจำนวนภาษีโดยประมาณ หลังจากมีการคำนวณภาษีขั้นสุดท้ายแล้ว ระบบจะจัดเก็บการชำระเงินและเรียกเก็บเงินจากบัตรของลูกค้า

กระบวนการอนุมัติและการบันทึกการชำระเงินจะแสดงบนไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

การเปลี่ยนแปลงต่อไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อที่มีภาษีโดยประมาณ

ในหน้าคำสั่งซื้อ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อจะแสดงจำนวนเงินที่ชำระซึ่งผ่านการตรวจสอบอิงตามภาษีโดยประมาณ และจำนวนเงินที่จัดเก็บอิงตามภาษีขั้นสุดท้าย หากคำสั่งซื้อใช้การประมาณภาษี ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ:

  • จํานวนเงินที่อนุญาต - รายการนี้บนไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อบ่งชี้ว่าเงินที่ได้รับอนุมัติจากบัตรเครดิตของลูกค้าโดยอิงจากภาษีโดยประมาณ ตัวอย่างเช่น $432.00 USD was authorized on the Visa ending in 7525.
  • การอัปเดตจํานวนภาษี - รายการนี้บนไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อจะปรากฏในไทม์ไลน์หากจํานวนภาษีขั้นสุดท้ายแตกต่างจากจํานวนภาษีโดยประมาณ ตัวอย่างเช่น Tax amount was updated from $22.00 USD to $20.00 USD.
  • จํานวนที่จัดเก็บ - รายการนี้บนไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อบ่งชี้ว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงจากลูกค้ามากน้อยเท่าใด ตามจํานวนภาษีสุดท้าย ตัวอย่างเช่น $430 USD was captured on the Visa ending in 7525.

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี