Những lưu ý khi sử dụng Shopify Tax

Chỉ có thể tính bằng Shopify Tax đối với một số giao dịch nhất định, trong đó đơn hàng phải được gửi đến một địa điểm ở Hoa Kỳ. Nếu không thể tính thuế bằng Shopify Tax, việc tính thuế sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng tính toán chính xác theo đăng ký và không tính toán chính xác. Để biết thêm thông tin, tham khảo thuế Hoa Kỳ hoặc cài đặt thuế theo đăng ký.

Các phép tính sử dụng Shopify Tax không khả dụng trong các trường hợp sau:

  • Đơn hàng được vận chuyển đến một quốc gia khác Hoa Kỳ.
  • Ứng dụng bên thứ ba và đơn hàng do API tạo, ví dụ như đơn hàng Nút Mua, Facebook và Amazon.
  • Đơn hàng chứa một hoặc nhiều sản phẩm có thay đổi thuế đối với sản phẩm hoặc phí vận chuyển đi kèm.
  • Shopify Tax không tự động tính Thuế lưu trú. Nếu cần thêm Thuế lưu trú vào giao dịch thì bạn cần sử dụng Manual Tax.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí