Quản lý thuế tại Canada

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Canada. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Sau khi bạn cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế tại Canada mới, bạn có thể quản lý cài đặt thuế bao gồm đăng ký, thông tin ghi đè và miễn thuế cho khách hàng.

Quản lý các vùng bạn đã đăng ký

Bạn có thể chỉnh sửa đăng ký bất kỳ lúc nào để thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh Canada, nhấp vào Set up (Cài đặt) hoặc nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 3. Trong mục Registered tax accounts (Tài khoản thuế đã đăng ký), nhấp vào Add tax account (Thêm tài khoản thuế) hoặc nhấp vào Manage (Quản lý).
 4. Cập nhật vùng và số tài khoản của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Yêu cầu đối với thông tin ghi đè về thuế Canada

Bạn có thể chỉnh sửa các khoản thuế do Shopify đặt, nhưng chú ý những hạn chế sau:

 • Thông tin ghi đè lên Canada chỉ áp dụng cho GST ở British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và Quebec.
 • Thông tin ghi đè lên New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Ontario và thuế suất PEI chỉ áp dụng cho mức HST tương ứng.
 • Thông tin ghi đè lên thuế suất ở British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và Quebec chỉ áp dụng cho mức PST, RST hoặc QST tương ứng.
 • Alberta, Vùng lãnh thổ Tây Bắc, Yukon và Nunavut không có thuế nên không thể ghi đè thông tin cho những vùng này.

Đăng ký của bạn cũng ảnh hưởng đến thông tin ghi đè:

 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho GST ở Canada, bạn cần thêm tài khoản GST Canada của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức thuế suất của HST tại New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Ontario hoặc PEI, bạn cần thêm tài khoản GST Canada của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức RST ở Manitoba, bạn cần thêm tài khoản Manitoba của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức PST ở British Columbia, bạn cần thêm tài khoản British Columbia của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức PST ở Saskatchewan, bạn cần thêm tài khoản Saskatchewan của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho QST ở Quebec, bạn cần thêm tài khoản Quebec của mình.

Ghi đè các khoản thuế

Thuế suất mặc định đôi khi không áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định. Ví dụ: Một số loại quần áo trẻ em nhất định có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Nếu mức thuế mặc định không áp dụng, bạn cần tạo thông tin ghi đè.

Quá trình tạo thông tin ghi đè gồm hai bước. Trước tiên, bạn tạo bộ sưu tập thủ công, bao gồm các sản phẩm có mức thuế suất khác biệt. Sau đó, bạn chỉ định áp dụng thông tin ghi đè ở khu vực nào và ở mức nào.

Để xem thông tin chi tiết về bộ sưu tập, tham khảo Bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bộ sưu tập:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập), rồi nhập tên cho bộ sưu tập.
  3. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công)
  4. Nhấp vào Save collection (Lưu bộ sưu tập).
 2. Tạo thông tin ghi đè:

  1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng thuế), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh Canada.
  3. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add tax override (Thêm thông tin ghi đè về thuế).
  4. Chọn bộ sưu tập.
  5. Chọn khu vực có áp dụng thông tin ghi đè.
  6. Nhập thuế suất cho bộ sưu tập ở khu vực đó.
  7. Nhấp vào Lưu.

Quản lý miễn thuế của bạn

Cùng với thiết lập khách hàng được miễn toàn bộ thuế, bạn có thể miễn cho khách hàng các khoản thuế cụ thể của Canada. Bạn có thể thay đổi cài đặt miễn thuế của khách hàng tại trang quản trị Shopify trong hồ sơ của khách. Tham khảo Cách thiết lập miễn thuế của Canada để biết thêm thông tin.

Quản lý tính toán thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt xác định cách tính thuế cho sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thêm thuế vào giá, thu thuế GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số và áp thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý những cài đặt này trong trang cài đặt Thuế. Tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Setting (Cài đặt) > Taxes (Thuế).

 2. Trong mục Tax calculations (Tính toán thuế), chọn tùy chọn áp dụng.

Làm tròn thuế

Trước đây, tiền thuế được làm tròn theo hóa đơn. Điều này có nghĩa tổng giá trị thuế được tính bằng cách cộng giá của mọi mặt hàng trong đơn hàng, áp thuế suất cho tổng phụ đơn hàng và làm tròn kết quả.

Tuy nhiên, sau khi bạn cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế bán hàng mới của Canada, tiền thuế sẽ được làm tròn theo mục hàng. Có nghĩa là tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng thuế suất cho từng dòng trong đơn hàng, làm tròn kết quả, rồi cộng các tổng phụ này với nhau để có tổng giá trị đơn hàng.

Thay đổi này được áp dụng vì làm tròn theo mục hàng giúp tính toán trong trường hợp có nhiều loại thuế suất hoặc có nhiều sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế.

Ví dụ

Ví dụ: Giả sử khách đặt một đơn hàng có 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá 14,99 USD và phải chịu 13% HST. Thuế theo mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99) với thuế suất (0,13) để có kết quả 1,9487.

Phương thức làm tròn kết quả trước đây sẽ là cộng từng kết quả thuế mục hàng với nhau và làm tròn tổng. Trong trường hợp này, tổng số tiền là 81,8454, sau đó làm tròn thành tổng thuế cuối cùng là 81,85 USD.

Shopify hiện nay làm tròn số tiền thuế theo mục hàng, vì vậy trong trường hợp này, số tiền thuế được làm tròn đối với từng sản phẩm. Kết quả 1,9487 USD được làm tròn thành 1,95 USD, sau đó được cộng vào để ra tổng. Trong trường hợp này, tổng tiền thuế sẽ là 81,90 USD.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí