Thiết lập các khoản thuế tại Hoa Kỳ

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Hoa Kỳ. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định xem bạn có nên thu thuế bán hàng hay không. Bạn có thể cần đăng ký với nhiều cơ quan thuế khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập thuế trong Shopify để giúp đảm bảo bạn thu đúng phí tại những nơi bạn bán ở Hoa Kỳ.

Lưu ý: Nếu bạn đang bán hàng trên Shopify, tham khảo Sử dụng tính năng thuế tại Hoa Kỳ mới.

Xác định bạn có cần thu thuế bán hàng hay không

Bạn cần xác định xem có cần thu thế bán hàng hay không. Nếu bạn không chắc chắn, tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Để xem thông tin tổng hợp về quy định thuế tiểu bang, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.

Đăng ký với cơ quan thuế

Nếu bạn cần thu thuế bán hàng ở một hoặc nhiều vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, bạn cần liên hệ với từng cơ quan liên quan và đăng ký với họ. Quy trình này khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng cũng như theo yêu cầu của từng chính quyền.

Để xem liên kết đến các cơ quan thuế Hoa Kỳ khác nhau, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang.

Thiết lập vùng bạn đăng ký

Sau khi đã đăng ký với cơ quan thuế và có mã số thuế bán hàng, bạn có thể thiết lập các khoản thuế.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh Hoa Kỳ, nhấp vào Set up (Thiết lập).
 3. Trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế), nhấp vào Add tax registration (Thêm đăng ký thuế).
 4. Chọn tiểu bang nơi bạn đã đăng ký.
 5. Trong Sales tax ID (Mã số thuế bán hàng), nhập số tài khoản của bạn.
 6. Không bắt buộc: Nếu doanh nghiệp của bạn ở tiểu bang có nhiều luật thuế liên quan đến vận chuyển, bạn có thể chọn xem có muốn tính thuế vận chuyển hay không.

  1. Nhấp vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao).
  2. Trong phần Shipping tax (Thuế vận chuyển), chọn xem bạn có muốn áp dụng thuế vận chuyển hay không.
 7. Nhấp vào Add tax registration (Thêm đăng ký thuế).

 8. Không bắt buộc: Thêm nhiều vùng và số tài khoản bằng cách nhấp vào Add tax registration (Thêm đăng ký thuế).

Một số tiểu bang có các điều luật ảnh hưởng đến việc tính thuế vận chuyển. Nếu bạn đã đăng ký tính thuế tại California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine hoặc Maryland, bạn có thể chọn có tính thuế vận chuyển hay không.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có nên tính thuế trên phí vận chuyển hay không, hãy chọn tùy chọn cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế quan tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Bước tiếp theo

Bạn có thể tạo thông tin ghi đè về thuế cho sản phẩm có thuế suất mặc định không áp dụng hoặc phí vận chuyển cho các tiểu bang cụ thể.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí