Rà soát nghĩa vụ thuế tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc bạn có cần thu thuế hay không sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ. Mối quan hệ là mối liên hệ giữa doanh nghiệp và tiểu bang, dù mang tính chất thực tế hay kinh tế. Nếu có mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, có thể bạn sẽ cần thu thuế bán hàng tại tiểu bang đó. Nếu bạn sử dụng Shopify Tax làm dịch vụ thuế của mình thì trang Quản lý nghĩa vụ thuế có thể giúp bạn xác định địa điểm mà cửa hàng của bạn có mối quan hệ.

Sau khi mở cửa hàng và bắt đầu bán hàng, doanh số và địa điểm của bạn sẽ tự động được theo dõi để giúp bạn xác định xem có mối quan hệ ở tiểu bang cụ thể nào không. Doanh số của bạn tại một tiểu bang cụ thể sẽ được so sánh với ngưỡng doanh số của tiểu bang đó để xác định địa điểm mà bạn có thể có nghĩa vụ thuế.

Trước khi theo dõi nghĩa vụ thuế của mình trong Shopify, hãy cân nhắc những điều sau.

 • Nghĩa vụ thuế chỉ được hiển thị cho giao dịch trong Shopify, bao gồm thị trường quy định của luật tiểu bang. Danh mục này cũng bao gồm các đơn hàng bạn nhập vào Shopify. Nếu bạn bán hàng ngoài Shopify và không nhập dữ liệu thì những giao dịch đó sẽ không áp dụng nghĩa vụ thuế.
 • Nghĩa vụ thuế được hiển thị cho tiểu bang có luật thuế về mối quan hệ kinh tế ở cấp tiểu bang. Không bao gồm tiểu bang không có luật về mối quan hệ kinh tế.
 • Một số tiểu bang có yêu cầu nộp thuế địa phương tách biệt với yêu cầu nộp thuế của tiểu bang, ví dụ như Alaska hoặc Colorado. Mối quan hệ không được theo dõi đối với thuế địa phương.
 • Nghĩa vụ thuế được hiển thị đối với tiểu bang có doanh số trong khoảng thời gian ngưỡng của tiểu bang đó. Không bao gồm doanh số ngoài khoảng thời gian ngưỡng.
 • Nghĩa vụ thuế được tính bằng doanh thu thực, không phải tổng doanh số. Doanh thu thực là doanh số trừ đi khoản hoàn tiền, phí vận chuyển hoặc thuế.
 • Doanh số sẽ không hiện ngay trong nghĩa vụ thuế và có thể mất vài ngày để cập nhật. Nếu bạn vượt qua ngưỡng doanh số cho biết có thể cần thu và nộp thuế tại một tiểu bang cụ thể, tháng có doanh số vượt ngưỡng sẽ hiển thị.
 • Nghĩa vụ thuế được hiển thị đối với mối quan hệ thực tế tại các địa điểm hiện tại của cửa hàng. Nếu bạn có một địa điểm tại tiểu bang nhưng đã xóa, địa điểm đó sẽ không được tính.

Khoảng thời gian ngưỡng

Khoảng thời gian ngưỡng của tiểu bang là khoảng thời gian được xem xét khi xác định mối quan hệ. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang cung cấp thông tin về quy tắc thuế theo từng tiểu bang, bao gồm khoảng thời gian xác định mối quan hệ. Khoảng thời gian này thay đổi theo từng tiểu bang.

Danh sách khoảng thời gian ngưỡng
Khoảng thời gian ngưỡng Định nghĩa
Năm trước đó hoặc năm hiện tại Đối với các tiểu bang xem xét năm trước đó hoặc năm hiện tại để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ trước tiên sẽ xem xét dữ liệu bán hàng trong năm trước đó. Nếu cửa hàng không đạt đến ngưỡng xác định mối quan hệ trong năm trước đó thì sẽ chuyển sang xem xét năm hiện tại.

Nếu cửa hàng không đạt đến ngưỡng của năm trước đó và bạn không có doanh số trong năm hiện tại, tiểu bang sẽ không hiển thị đến khi có ít nhất một giao dịch bán hàng trong năm hiện tại.
12 tháng qua Đối với các tiểu bang xem xét khoảng thời gian 12 tháng để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ sẽ xem xét dữ liệu bán hàng trong 12 tháng qua. Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, tháng cũ nhất sẽ bị xóa khỏi khoảng thời gian đã xem xét và tháng mới nhất được thêm vào.
Năm trước Đối với các tiểu bang xem xét năm trước đó để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ sẽ xem xét doanh số của năm trước đó. Nếu cửa hàng không đạt đến ngưỡng xác định mối quan hệ trong năm trước đó, trình theo dõi sẽ không xem xét lại dữ liệu bán hàng đến khi hết năm hiện tại.
Bốn quý tính thuế trước đó Đối với các tiểu bang cần xem xét bốn quý dương lịch trước đó để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nghĩa vụ sẽ đánh giá doanh số của bạn trong bốn quý trước đó. Ở hầu hết các khu vực pháp lý, các quý trong một năm được quy định như sau:
 • Tháng 1, tháng 2 và tháng 3
 • Tháng 4, tháng 5 và tháng 6
 • Tháng 7, tháng 8 và tháng 9
 • Tháng 10, tháng 11 và tháng 12
Vào ngày đầu tiên của mỗi quý mới, quý cũ nhất sẽ bị xóa khỏi thời gian đánh giá và quý mới nhất sẽ được thêm vào.

Rà soát nghĩa vụ thuế

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, sau đó chọn Hoa Kỳ để rà soát nghĩa vụ thuế. Bản xem trước nghĩa vụ thuế sẽ hiển thị bên trên các tiểu bang bạn đã đăng ký thu thuế. Nếu doanh số bán hàng tại các tiểu bang cụ thể cho thấy bạn có thể phải nộp thuế, mục nghĩa vụ thuế sẽ hiển thị tiểu bang, lý do và ngày nộp nghĩa vụ thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Quản lý nghĩa vụ thuế bằng cách nhấp vào Hiển thị tất cả nghĩa vụ.

Trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế, bạn có thể xem các tiểu bang bạn đã bán hàng. Hãy sử dụng menu ở đầu trang để chọn tiểu bang cần rà soát.

 • Mục Yêu cầu thực thi cho biết các tiểu bang xác định có nghĩa vụ thuế có thể phải nộp. Những tiểu bang được liệt kê ở đây là tiểu bang bạn có thể có mối quan hệ thực tế từ một địa điểm hoặc mối quan hệ kinh tế từ doanh số tại tiểu bang đó. Nếu có tiểu bang được liệt kê trong mục Yêu cầu thực thi, có thể bạn sẽ cần bắt đầu thu và nộp thuế tại đó.
 • Mục Yêu cầu theo dõi cho biết các tiểu bang bạn không có địa điểm và doanh số trong Shopify, bao gồm thị trường theo quy định của luật tiểu bang, đã đạt tối thiểu 80% ngưỡng xác định mối quan hệ kinh tế của tiểu bang đó. Nếu có tiểu bang được liệt kê trong mục Yêu cầu theo dõi, hãy xem xét doanh số tại tiểu bang đó, bao gồm cả doanh số không do Shopify xử lý.
 • Mục Không yêu cầu thực thi cho biết các tiểu bang bạn không có địa điểm và doanh số trong Shopify, bao gồm thị trường theo quy định của luật tiểu bang, dưới 80% ngưỡng xác định mối quan hệ kinh tế của tiểu bang đó.

Giải quyết nghĩa vụ thuế có thể phải nộp

Nếu tiểu bang được liệt kê trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ thuế có thể phải nộp, bạn cần xem kỹ luật thuế bán hàng của tiểu bang đó. Các liên kết đến cơ quan thuế tiểu bang được liệt kê trong bảng tham chiếu thuế tiểu bang. Nếu bạn không chắc cửa hàng của mình có mối quan hệ thực tế hoặc kinh tế tại tiểu bang nào đó hay không, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia về thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế của tiểu bang đó.

Nếu xác định được cần phải thu thuế bán hàng tại tiểu bang nào đó, bạn có thể thiết lập thu thuế trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế. Trước khi bắt đầu thu thuế, hãy đảm bảo bạn đã đăng ký thu và nộp thuế bán hàng với cơ quan thuế của tiểu bang.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế, tìm tiểu bang, rồi nhấp vào Bắt đầu thu thuế.
 2. Nhập ID thuế bán hàng của bạn vào mục Sales tax ID (ID thuế bán hàng). Nếu bạn đã đăng ký ID thuế bán hàng nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được ID thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Hết hạn nghĩa vụ thuế

Nghĩa vụ thuế của bạn có thể không chấm dứt ngay lập tức nếu thấp hơn ngưỡng để xác định mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, dù là mối quan hệ thực tế hay kinh tế. Nếu bạn cho rằng mình không còn mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang trước khi dừng thu thuế đối với khách hàng tại tiểu bang đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí