Rà soát nghĩa vụ thuế tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc bạn có cần thu thuế bán hàng hay không sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ. Mối quan hệ là mối liên hệ giữa doanh nghiệp và tiểu bang, dù mang tính chất thực tế hay kinh tế. Nếu có mối quan hệ tại một tiểu bang cụ thể, có thể bạn sẽ cần thu thuế bán hàng tại tiểu bang đó.

Mối quan hệ thực tế

Thông thường, mối quan hệ thực tế hình thành khi bạn có sự hiện diện thực tế tại tiểu bang, ví dụ như cửa hàng, nhà kho hoặc nhân viên. Một số tiểu bang có định nghĩa rộng hơn về mối quan hệ và có thể bao gồm bất kỳ yếu tố nào sau đây:

 • lời chào hàng
 • dịch vụ hoàn tất đơn hàng
 • sự hiện diện của hàng trong kho

Địa điểm bạn tạo trong Shopify được dùng để xác định nghĩa vụ thuế. Địa điểm hiện tại và mới thêm được dùng để xác định mối quan hệ. Nếu bạn tạo rồi xóa một địa điểm tại tiểu bang thì địa điểm đó không được dùng để xác định nghĩa vụ thuế.

Mối quan hệ kinh tế

Mối quan hệ kinh tế xảy ra khi bạn vượt quá ngưỡng bán hàng nhất định đối với khách hàng ở một tiểu bang cụ thể.

Vào tháng 6 năm 2018, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết rằng các tiểu bang có thể yêu cầu người bán hàng trực tuyến thu thuế bán hàng dựa trên số lượng hoặc giá trị giao dịch vào tiểu bang, còn được gọi là mối quan hệ kinh tế. Để biết thông tin về ảnh hưởng của luật này đối với doanh nghiệp, hãy tham khảo bài viết blog Shopify Thuế bán hàng trực tuyến: Hướng dẫn về mối quan hệ kinh tế và thương mại điện tử.

Ngưỡng bán hàng giúp xác định xem bạn có mối quan hệ hay không khác nhau ở từng tiểu bang. Nếu bạn không chắc liệu số giao dịch bán thực hiện với khách hàng ở tiểu bang khác có tạo cho bạn mối quan hệ ở đó không, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế của tiểu bang kia hoặc chuyên gia thuế tại địa phương.

Quản lý nghĩa vụ thuế

Sau khi mở cửa hàng và bắt đầu bán hàng, doanh số và địa điểm của bạn sẽ tự động được theo dõi để giúp bạn xác định xem có mối quan hệ ở tiểu bang cụ thể nào không. Trước khi theo dõi nghĩa vụ thuế trong Shopify, bạn cần cân nhắc những điều sau.

 • Nghĩa vụ thuế chỉ được hiển thị cho giao dịch trong Shopify, bao gồm thị trường theo quy định của luật tiểu bang. Không bao gồm giao dịch bán hàng ngoài Shopify.
 • Nghĩa vụ thuế được hiển thị cho tiểu bang có luật thuế về mối quan hệ kinh tế ở cấp tiểu bang. Không bao gồm tiểu bang không có luật về mối quan hệ kinh tế.
 • Một số tiểu bang có yêu cầu nộp thuế địa phương tách biệt với yêu cầu nộp thuế của tiểu bang, ví dụ như Alaska hoặc Colorado. Mối quan hệ không được theo dõi đối với thuế địa phương.
 • Nghĩa vụ thuế được hiển thị đối với tiểu bang có doanh số trong khoảng thời gian ngưỡng của tiểu bang đó. Không bao gồm doanh số ngoài khoảng thời gian ngưỡng.
 • Nghĩa vụ thuế được tính bằng doanh thu thực, không phải tổng doanh số. Doanh thu thực là doanh số trừ đi khoản hoàn tiền, phí vận chuyển hoặc thuế.
 • Doanh số sẽ không hiện ngay trong nghĩa vụ thuế và có thể mất vài ngày để cập nhật. Nếu bạn vượt qua ngưỡng doanh số cho biết có thể cần thu và nộp thuế tại một tiểu bang cụ thể, tháng có doanh số vượt ngưỡng sẽ hiển thị.
 • Nghĩa vụ thuế được hiển thị đối với mối quan hệ thực tế tại các địa điểm hiện tại. Nếu bạn có một địa điểm tại tiểu bang nhưng đã xóa, địa điểm đó sẽ không được tính.

Khoảng thời gian ngưỡng

Khoảng thời gian ngưỡng của tiểu bang là khoảng thời gian được xem xét khi xác định mối quan hệ. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang cung cấp thông tin về quy tắc thuế theo từng tiểu bang, bao gồm khoảng thời gian xác định mối quan hệ. Khoảng thời gian này thay đổi theo từng tiểu bang.

Danh sách khoảng thời gian ngưỡng
Khoảng thời gian ngưỡng Định nghĩa
Năm trước đó hoặc năm hiện tại Đối với các tiểu bang xem xét năm trước đó hoặc năm hiện tại để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ trước tiên sẽ xem xét dữ liệu bán hàng trong năm trước đó. Nếu cửa hàng không đạt đến ngưỡng xác định mối quan hệ trong năm trước đó thì sẽ chuyển sang xem xét năm hiện tại.

Nếu cửa hàng không đạt đến ngưỡng của năm trước đó và bạn không có doanh số trong năm hiện tại, tiểu bang sẽ không hiển thị đến khi có ít nhất một giao dịch bán hàng trong năm hiện tại.
12 tháng qua Đối với các tiểu bang xem xét khoảng thời gian 12 tháng để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ sẽ xem xét dữ liệu bán hàng trong 12 tháng qua. Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, tháng cũ nhất sẽ bị xóa khỏi khoảng thời gian đã xem xét và tháng mới nhất được thêm vào.
Năm trước Đối với các tiểu bang xem xét năm trước đó để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ sẽ xem xét doanh số của năm trước đó. Nếu cửa hàng không đạt đến ngưỡng xác định mối quan hệ trong năm trước đó, trình theo dõi sẽ không xem xét lại dữ liệu bán hàng đến khi hết năm hiện tại.
Bốn quý tính thuế trước đó Đối với các tiểu bang xem xét bốn quý trước đó để xác định mối quan hệ, trình theo dõi nợ sẽ xem xét doanh số trong bốn quý trước đó. Vào ngày đầu tiên của mỗi quý mới, quỹ cũ nhất sẽ bị xóa khỏi khoảng thời gian đã xem xét và quý mới nhất được thêm vào.

Sàn giao dịch

Thị trường là trang web có nhiều người bán cung cấp sản phẩm. Một số tiểu bang tính cả doanh số từ các thị trường để xác định mối quan hệ kinh tế, trong khi những tiểu bang khác thì không. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang cung cấp thông tin về quy tắc thuế theo từng tiểu bang, bao gồm cả quy tắc có tính thị trường vào mối quan hệ hay không.

Dưới đây là những thị trường có thể được tính khi xác định mối quan hệ kinh tế, tùy thuộc vào luật tiểu bang:

Danh sách thị trường
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon của Codisto Amazon của CedCommerce

Đang rà soát nghĩa vụ thuế

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể vào Cài đặt > Thuế và chọn Hoa Kỳ để rà soát nghĩa vụ thuế. Bản xem trước nghĩa vụ thuế sẽ hiển thị bên trên các tiểu bang bạn đã đăng ký thu thuế. Nếu doanh số bán hàng tại các tiểu bang cụ thể cho thấy nghĩa vụ thuế có thể phải nộp, mục nghĩa vụ thuế sẽ hiển thị tiểu bang, lý do và ngày có thể phải nộp nghĩa vụ thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Quản lý nghĩa vụ thuế bán hàng bằng cách nhấp vào Hiển thị tất cả nghĩa vụ.

Trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế bán hàng, bạn có thể xem các tiểu bang bạn đã bán hàng. Sử dụng menu ở đầu trang để chọn tiểu bang cần rà soát.

 • Mục Yêu cầu thực thi cho biết các tiểu bang xác định có nghĩa vụ thuế có thể phải nộp. Những tiểu bang được liệt kê ở đây là tiểu bang bạn có thể có mối quan hệ thực tế từ một địa điểm hoặc mối quan hệ kinh tế từ doanh số tại tiểu bang đó. Nếu có tiểu bang được liệt kê trong mục Yêu cầu thực thi, có thể bạn sẽ cần bắt đầu thu và nộp thuế tại đó.
 • Mục Yêu cầu theo dõi cho biết các tiểu bang bạn không có địa điểm và doanh số trong Shopify, bao gồm thị trường theo quy định của luật tiểu bang, đã đạt tối thiểu 80% ngưỡng xác định mối quan hệ kinh tế của tiểu bang đó. Nếu có tiểu bang được liệt kê trong mục Yêu cầu theo dõi, hãy xem xét doanh số tại tiểu bang đó, bao gồm cả doanh số không do Shopify xử lý.
 • Mục Không yêu cầu thực thi cho biết các tiểu bang bạn không có địa điểm và doanh số trong Shopify, bao gồm thị trường theo quy định của luật tiểu bang, dưới 80% ngưỡng xác định mối quan hệ kinh tế của tiểu bang đó.

Giải quyết nghĩa vụ thuế có thể phải nộp

Nếu tiểu bang được liệt kê trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế bán hàng là nghĩa vụ thuế có thể phải nộp, bạn cần xem kỹ luật thuế bán hàng của tiểu bang đó. Các liên kết đến cơ quan thuế tiểu bang được liệt kê trong bảng tham chiếu thuế tiểu bang. Nếu bạn không chắc cửa hàng của mình có mối quan hệ thực tế hoặc kinh tế tại tiểu bang nào đó hay không, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia về thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế của tiểu bang đó.

Nếu xác định được cần thu thuế bán hàng tại tiểu bang nào đó, bạn có thể thiết lập thu thuế trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế bán hàng. Trước khi bắt đầu thu thuế, hãy đảm bảo bạn đã đăng ký thu và nộp thuế bán hàng với cơ quan thuế của tiểu bang đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Quản lý nghĩa vụ thuế bán hàng, tìm tiểu bang, rồi nhấp vào Bắt đầu thu thuế.
 2. Nhập ID thuế bán hàng của bạn vào mục Sales tax ID (ID thuế bán hàng). Nếu bạn đã đăng ký ID thuế bán hàng nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được ID thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí